Atık Biriktirme Noktası Optimizasyonu

Tesisi içerisinde oluşan atıklarınızın geri kazanım yada bertarafa yollanmadan önce biriktirilmesi, çok önemli bir konudur. toplama ve biriktirme yerleri, geçici depolama süreleri çevre mevzuatı ile belirlenmiştir. Yanlış biriktirme ve etiketleme, atıkların  mevzuatta belirtilen sürelerden fazla geçici depolanması durumlarında idari yaptırıma maruz kalınabilir. Bu nedenle atık yönetimi konusunda  ilk olarak Yerinde Atık Tespiti yaptırılmalıdır. Unutmamak gerekir ki Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet almanız yada tesisiniz de çevre görevlisi çalıştırıyor olmanız sizi idari para cezalarında ve diğer yaptırımlardan muaf tutmaz.

Bu nedenle Yerinde Atık Tespiti yapıldıktan sonrara Atık Biriktirme Noktası Optimizasyonu yapılarak atıkların tesis içerisinde mevzuata uygun bir şekilde ayrı toplanması ve geçici olarak biriktirilmesi de firmaların sorumluluğundadır. Yasal düzenlemelere göre özellikle tehlikeli atıklar, oluşumdan,toplanması, tesisi içerisinde geçici depolanması,  taşınması, hatta geridönüşümve/veya bertarafına kadar doğrudan ve müteselsilen üretici sorumluluğundadır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinde bu sorumluluklar net olarak ifade edilmektedir.

MADDE 9 – (1) Atık üreticisi;

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,

c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,

ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,

e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,

f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,

g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,

ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,

l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,

m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.

(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2017-2023 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı