Çevre Doktora Yeterlilik Soruları
Çevre Doktora Yeterlilik Soruları

1- İnversiyon nedir, kaç çeşittir?
Normalde yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça, sıcaklık her 100 metrede 1°C azalır. Ancak bazı durumlarda yerden yükseldikçe sıcaklık azalmaz, tersine artar. İşte bu olaya sıcaklık terslenmesi (inversiyon) denir. Sıcaklık terselmesi daha çok soğuk ve karlı kış mevsimlerinde görülür. Yeryüzünün karla örtülü olduğu, durgun ve bulutsuz kış gecelerinde yerden yansıma çok olduğundan yeryüzü çok soğur. Oysa yerden yüksek olan katmanlarda, soğuma bu kadar hızlı gerçekleşmediğinden, bu katmanlar yeryüzüne oranla sıcak kalır. Bu nedenle yukarı çıkıldıkça hava soğuyacağı yerde, belirli bir yükseltiye kadar ısınır. Düşey hava taşınımı neredeyse yoktur.
Üç temel inversiyon vardır. Bunlar; radyasyon inversiyonu, çökme inversiyonu ve adveksiyon inversiyonudur.
2- Ozon Tabakasının İncelmesi
Ozon genellikle şehir merkezlerinde göz yaşartıcı özellik gösterir. Bu ozonu Stratosferik ozonla karıştırmamak gerekir. Stratosferik opzon bir uv kalkanı olarak görev görür. Bu tabakadaki değişim beklenmedik ekosistem değişikliklerine ve deri kanseri riskinde artışa neden olabilir. Stratosferik ozon tabakasının incelmesi CFCS Kloroflorokarbonlar neden olmaktadır. Soğutma sitemlerinde ve aerosollerde sıklıkla kullanım alanı bulan bu kimyasal grubun üretilmesi ve kullanım sonucu atmosfere salınması ozon tabakasının delinmesine neden olur. Trikloroflorometan, diklorodiflorometan gibi iki kiimyasal ozon tabakasının incelmesinden büyük oranda sorumludur. Bu kimyasallar inerttir ve atmosferden yıkanmazlar. Bu kimyasallardaki Cl güneş ışıgı yardımı ile kimyasaldan ayrılır ve daha sonra ozon ile birleşerek ozon tabakasının incelmesine neden olur. Tek bir kolor atomu bile sonunda metan gibi bazı kimyasallar ile reaksiyona girene kadar, binlerce kez ozon tahribine neden olabilir. C

F2CL2 + hv —→ CF2CL + CL
CL + O3 —→ CLO + O2 CLO + O —→ CL + O2

Bahar aylarında incelme fazlalaşır.
3- Küresel Isınma, sera gazları?
Dünya bir yansıtıcı olarak Güneşten yüksek enerji ve yüksek dalga boylu radyasyonu alır ve bır kısmını uzaya düşük enerjili ve düşük dalğa boylu olarak geri yansıtır. Bu şekilde Dünyamızın sıcaklık dengesi korunur. Küresel ısınmaya neden olan gazlar; CO2 (%82), N2O Diazot Mono Oksit, CH4 Metan, CFC Klorofloro Karbon, O3 Ozon (yeryüzü sıcaklığını belirli bir derecede kalmasını sağlar.), SF6 Kükürt Hekzaflorür, CO Karbon Monoksit.
Sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının artması sonucu yeryüzü sıcaklığının yapay olarak yükselmesi durumudur. Sera gazları, yerküre yüzeyinden yansıtılan, kızıl ötesi radyasyonu hapsedip, bu ışınların uzaya kaçmasını önleyerek, gezenimizin enerji dengesini bozmakta ve yüzey ısısının yükselmesine neden olmaktadır. Bu etkiye sera etkisi denir.
4- Azot ve Kükürt giderim yöntemleri?
Düşük kükürtlü yakıt. Yakıtta Kükürt Giderimi. Atık gazdan Kükürt Dioksit Giderimi, En yaygın yöntem Kükürt dioksit ile kirecin temas ettrilmesi yöntemidir. SO2 + CaCO → CaSO3 yada, Kireç Taşı > SO2 + CaCO3 → CaSO4 + CO2
Islak yıkayıcılar gaz kirleticileri basit bir şekilde suda çözdürerek giderme yöntemine dayanmaktadır. Ek olarak yıkayıcı suya kirletici ile reaksiyona girebilecek madde (kireç) ilave edilebilir. Bu yöntem SO2 giderim tekniğinin temelidir. Adsoprsiyon kirleticilerin aktif karbon gibi etkili bir adsorbanla temasının sağlanması mümkün olduğunda baya fadalı bir metoddur.
Azot gideriminde baca gazının geri devredilmesi, hava yakıt oranının ayarlarnması, Seçimli katalitik İndirgeme, Adsorpsiyon, İki kolon mevcuttur, birincisinde so2, ikincisinde nox giderilmektedir. Elektron ışıma, reaktörde ıslatıp sıcaklık düşürülür beraber yapılır.
5- İçme suyunda kırılma noktası klorlaması grafiği ve evreleri?
1. Bölüme kadar Mangan, Demir, Nitrit giderimi.
2. Bölümde Organik Madde Amonyak (Klormainlerin oluşumu)
3. Bölümde Kloraminlerin bozulması
4. Bölümde Serbest klor oluşumu.

6- Dezenfeksiyon yöntemleri? Avantaj ve dezavantajları?
Su dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler:
1. Kaynatma: Enerji gerekisnimi fazla, işlem ve süreç uzun pratik değil. Ev kullanımı için uygulanabilir.
2. Klorlama Ucuz kullanımı kolay, bakiye klor ile şebekede koruma sağlar.
3. Ozon ile dezenfeksiyon Yüksek ilk yatırım, yüksek enerji ve işletme uzun vadeli koruma sağlamaz.
4. Ultraviyole ile dezenfeksiyon Yüksek ilk yatırım, yüksek enerji ve işletme uzun vadeli koruma sağlamaz.
5. Potasyum Permanganat ile dezenfeksiyon Yüksek maliyetlim kimyasal.
6. İyotla dezenfeksiyon
7- Sertlik Giderim Yöntemleri? Sertlik Ca Mg ve Fe, gibi çok değerlikli katyonlardan oluşur. Toplam serlik sudaki çok değerlikli katyonların toplamı olarak tanımlanabilir. Ca, Mg sertliğin büyük kısmını oluştururlar. Bu nedenle genellikle toplam sertliğin Ca ve Mg toplamına eşit olduğu kabuledilir. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS). İyon Seçici Elektrotlar ISE.
İyon Değiştirme ve Ters Osmoz : Ters osmozevlerde ve gemilerde yaygın kullanım alanları bulmaktadır. 2 ila 8 kat artık su üretmektedir. İyon değpişimi yada zeolit ile yumuşatma yüksek miktarda karbonat olmayan sertlik için uygulanabilecek en iyi yöntemdir.
Soda-Kireç Metodu : Sönmüş yada sönmemiş kireç ile su phsı yükseltilir ve CaCO3 olarak çöktürülür. Ph 11 de ise MgOH2olarak çöker.
8- İçme suyunda olması gereken yöntemler?
Dağıtım yapısı, Kaskat havalandırma, Ön çökeltin havuzları, Hızlı karıştırıcılar, Yavaş karışrıeıcılar, Son çökeltim havuzu, Hızlı kum filtresi, Kimyasallar ve susuzlaştırma ünitesi, Klor temas havuzu temiz su deposu pompa istasyonu ve idari binalar.
9- Atıksu Arıtma Üniteleri
Giriş Yapısı / Çubuk Izgara / Kum tutucu / Son Çöktürme / Havalandırma / Son Çoktürme / Klor Temas /
10- Havalandırma Dezenfeksiyon
Difüzörler, mekanik havalandırıcılar, kaskat tipi havalandırma.
11- Pıhtılaştırma Yumaklaştırma?
Yunaklaştırma kolloidlerin kararlılığını değiştirmemize yararayan temel işlemdir. Süspansiyon haldeki küçük krarlı tanecikler kararsızlaştırılarak yumaklaştırılmaları sağlanır.
-Elektriksel çift tabakanın bastırılması.
-Adsorpsiyon ve yük nötralizasyonu,
-Adsorpsiyon ve tanecikler arası köprü,
-Çökelti içerisinde yakalama (tutma, hapsetme)

Pıhtılaştırma (koagülasyon) sürecinde taneciklerin (kolloid) bir araya gelmesini engelleyen elektriksel yüklerin ortadan kaldırılması amacıyla suya ters yüklü iyonlar (Al+3 , Fe+2 ve Fe+3 gibi) eklenir ve bu şekilde taneciklerin itme etkisi azaltılarak birleşmesi sağlanır. Yumaklaştırma (flokülasyon) işlemi ile bir araya gelen taneciklerin flok (yumak) oluşturarak daha iri ve çökelebilir forma sahip olması mümkün olur. Yumaklaştırmanın ardından çökeltim veya flotasyon işlemleri ile katısıvı ayırımı gerçekleşir.
12- T90 : Mikroorganizmaların %90’nının yok olması için geçen süredir.

13- Sızıntı suyu evreleri

Depo yaşı, depo sahasındaki havasız arıtma kapasitesine bağlı olarak, sızıntı suyu karakterini etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Faz 1ve Faz 2’de (hidroliz ve asidifikasyon fazı) oksijen, gömülü çöpün içine hapsolur ve organik maddenin bozundurulması için aerobik mikroorganizmalarca kullanılır
Faz 3 (başlangıç metan üretim fazı), anaerobik ve fakültatif organizmaların aktivitelerinin başlamasıyla başlar. Mikroorganizmalar; selüloz ve diğer çürüyebilen maddeleri, uçucu yağ asitleri (yüksek BOİ değerine yol açar) ve amonyak gibi daha basit ve çözünebilir bileşiklere hidroliz ve fermente eder (McBean ve Rovers, 1999). Üretilen uçucu yağ asitleri; asetat, propiyonat ve bütrat gibi karboksilik asitlerdir. Bu organik asitler sızıntı suyunun asidik olmasına (tipik olarak pH:4,5-5,5) yol açar. Sızıntı suyunun asidik yapısı toprak metallerinin ayrışmasına bağlı olarak yüksek metal konsantrasyonlarına sebep olur.
Faz 4’de (stabilize olmuş kademe).
14- Zeta Potansiyeli
Kolloidler bulundukları sıvı ortam içinde daima bir elektrik yüküne sahiptirler. Partikül yüzeyinde zıt iyonların konsantrasyonu çok büyüktür. Yüzeyden uzaklaştıkça zıt iyon derişimi azalır. Bu yüzden tanecik yüzeyi ile sıvı çözelti arasında bir elektriksel potansiyel oluşur. Tanecik yüzeydeki bu potansiyele zeta potansiyeli denir.
15- Flokülasyon kırılması hızlı karıştırma yavaş karıştırma. + – ler hızlı yavaş karıştırma
Arıtma tesilerine gelen su içerisinde bulunan kil ve silt gibi bulanıklılığa neden olan tanecikler elektro statik olarak yüklü halde bulunurlar. Bu yük bu taneciklerin bir araya gelmesine engeller. Koagülantlar ve ytardımcı koagülanlar sayesinde yumaklaştırıcılar alüm ve yardımcı yumaklaştırıcı kireç, ile bu taneciklerin yüklkerei nötralize edilir ve yapışkan ve birleşebilir kütlelere haline getirilir. Bu şekiled b,irleşen tanecikler çabuk çeökelebilir hale gelirler. Kısaca öncelikle yük nötralizasyonu ve akabinde köprü kurma olarak gerçekleşir.
16- Chapman reaksiyonları ozon oluşumu ve yıkımı

17- Partikül madde giderim yöntemleri avantaj ve dez avantaşları, dispersiyon
Sıvı partiküller; sis, duman, yağ ve asitler örnek olarak gösterilebilir. Katı partiküller ;toz, duman, kül, karbon, kurşun, asbest.
Çökeltim Odaları : Emisyon akımını yavaşlatan ve iri partiküllerin çökmesini sağlayan sistemlerdir. Santrifüj Toplayıcılar (Siklonlar)
Elektrostatik Çöktürücüler
Bez Toplayıcılar (Torba Filtreler) Islak Yıkayıcılar (Scrubber)
18- Gaz Ayırma
19- Membran Prosesler (bakanlık)
20- Aktarım Katsayısı
21- Aktif çamur büyüme eğrisi

22- Alkalinite
Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar, alkalinitenin en önemli şeklidir. Bikarbonatlar karbondioksitin topraktaki bazik maddeler üzerindeki faaliyeti sonucu sularda oluşurlar. Doğal sularda ayrıca boratlar, silikatlar ve fosfatlar gibi diğer zayıf asit tuzları küçük miktarlarda bulunabilirler.
Doğal sularda bulunan Kabonat ve Bikarbonat iyonlarını nötralize eden H+ iyonları miktarına alkalinite denir. Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Toplam Alkalinite” genelde “mg/L CaCO3 cinsinden” ifade edilir. Doğal sularda alkalitenin en önemli kısmı, 3 tür maddeden ileri gelir. Bunları pH değerlerinin yüksek oluşuna göre şu şekilde gruplandırabiliriz.
OH¯ : Hidroksil iyonu

CO3¯ : Karbonat iyonu HCO3¯ : Bikarbonat iyonu
23- Teoi : Teorik Oksijen İhtiyacı, Sudaki tüm organik maddelerin tamamen ayrıştığı kabul edilerek, ayrışan maddenin kimyasal formülü ile birlikte stokiyometrik. Sudaki tüm organik maddelerin tamamen ayrıştığı kabul edilerek, ayrışan maddenin kimyasal formülü ile birlikte stokiyometrik reaksiyonunu bilmek önemlidir.
24- Şartlandırma : Kimyasal şartlandırma (kireçle), Aerobik Şartlanıdrma Anaerobik Şartlandırma. Ön havalandırma,
Birincil Çöktürme, İkincil Çöktürme,
Graviteli yoğunlaştırma, şartlandırma, susuzlaştırma ve kurutma, kullanılan başlıca arıtma metotlarıdır. Çürütme, kompostlama, yakma, ıslak-hava oksidasyonu ve derin şaft reaktörleri çamurdaki organik maddeleri stabilize etmek veya arıtmak amacıyla kullanılırla
25- Çevresel Risk analizi
Gerçekleştirilen faaliyetin insan sağlığını veya çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileme ihtimaline Çevresel Risk denir. Tüm faaliyetlerinde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar verme, Risk Değerlendirmesi olarak adlandırılır. Önerilen bir projenin faydaları, insan sağlığını ilgilendiren daha ciddi kalemler olabilir. Yaşam ve sağlık, fayda ve maliyet analizlerine girdiğinde, analizler genellikle, risk altındaki insanlar için kullanılan risk/fayda/maliyet analizleri şeklinde ifade edilirler. Bunlar basitçe risk analizleri şeklinde anılırlar.
26- Katı atık bertaraf
27- Reaktörler
Atık maddeleri içerisinde arıttığımız fiziksel kimyasal ve biyolojik faaliyetlerin gerçekleştirği ortamlardır. Akım ve Karışım özelliklerine göre reaktörler 3 e ayrılır.

1- Karışımlı Kesikli reaktörler

2- Piston Akımlı Reaktörler

3- Tam Karışımlı Reaktörler

4- Seri Bağlı Tam Karışımlı

28- Darcy Kanunu
Gözenekli bir ortamda akış debisi, akış yolu boyunca oluşan yük kaybı ile doğru, akış yolunun uzunluğu ile ters orantılıdır. Darcy yasasının uygulanması için akım laminer, ortam homojen ve zemin küçük taneli malzemelerden oluşmalıdır. Darcy hızı aslında hayali bir hızdır. Su hızının akifer içinde bütün bir alanı kaplayarak aktığını kabul eder. Aslında akış, topraktaki boşluklarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle toprakta, suyun sızma hızından bahsedilebilir.

29- Çamur Hacim İndexi (SVI), çamurun çökelebilme özelliğinin belirlenmesinde kullanılan ve belirlenmesi basit bir parametredir. SVI, bir gram katı maddenin 30 dakika çökelme sonucunda işgal ettiği hacimdir ve ml/g olarak ifade edilmektedir. Uygun<100 Duruma Göre <200 Şişkin (SVI= V ml/L X 1000mg/gr )/ Akm mg/L)

30- Çamur Yaşı : Su ve atık su arıtma sistemlerinde, mikroorganizmaların aktif çamur havuzundaki kalış süresidir. geri devirli aktif çamur sistemlerinde çamur yaşı ile hidrolik bekleme süresi yani atık suyun havuzda kalış süresi eşit değildir. geri devirsiz sistemlerde ise bu iki kavram birbirine eşittir.

31- Oksidasyon Redüksiyon potansiyeli Elektron almak ya da vermek yeteneği Redoks Potansiyeli olarak adlandırılır. (Reduksiyon ve Oksidasyon Potansiyelinin kısa anlatımı) Bir elektron vermek (oksidasyon) okside olan molekülden enerji açığa çıkarır. Redoks potansiyeli yükselir. Bir elektron kazanmak (reduksiyon) reduksiyona uğrayan molekülde enerji depolar,redoks potansiyeli azalır. Bir sıvının redoks potansiyeli mV (miliVolt) cinsinden ölçülebilir. Doğadaki çoğunluk değişim olayları kısaca redoks denilen reduksiyon ve oksidasyon reaksiyonlarıdır. Mikro organizmalarda gelişimi etkileyen faktörlerden biridir.

32- Biyokimyasal metan potansiyeli Çevreye uyumlanmamış oksijensiz büyüyen bakterilerin organik maddeyi oksijenin bulunmadığı koşullarda parçalayarak metan gazı üretme yeteneğinin ölçümü.

33- Mikroorganizmaların besin enerji ve elektron kaynaklarına göre ayrılması Kullanılan enerjinin kaynağına göre mikroorganizmalar şu şekilde sınıflandırılabilir.

1. Fototrof mikroorganizmalar: Enerji kaynağı olarak güneş ışığı kullanan mikroorganizmalardır.

2. Kemotrof mikroorganizmalar: Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanan mikroorganizmalardır.

34- Katı atık bertaraf yöntemlerindeki parametreler. Hava, su toprak, gbi çevresel etkileirn minimuma indirilmesi, Taşıma araçlarından kaynaklı emisyonların minimuma indirilmesi,i Mevvcut mevzuat hükümlerine riayet edilmeli. Ekonomik açıdan abul edilebilir olmalı. Kalorifik değer, nem oranı, organik madde miktarı, yapısı, yaşı, kaynağı.

35- İyi ozon ve kötü ozon hangi katmanlarda buluur? Stratosferde iyi ozon bulunur, Troposferde kötü ozon bulunur.

36- Dünyanın ve atmosferin katmanları? Dış Çekirdek / Alt Manto /Üst Manto / Astenosfer / Litosfer / Hidrosfer Troposfer / Stratosfer/ Mezosfer /Termosfer /Ekzosfer

37- Emisyon faktörü : Herhangi bir faaliyetten veya ekipmandan kaynaklanan belirli bir kirleticinin birim değerdeki (hacim, zaman, alan vb.) ortalama emisyon miktarıdır.

38- Tehlikeli atığı tanımlayınız? Atıldığı anda veya gelecekte insanlara, bitkilere veya hayvanlara zarar verebilecek her türlü atık veya atıklar bileşeni “tehlikeli atık” sınıfına girmektedir. Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır.

39- Lambert beer kanunu Bir çözeltiden geçen ışık miktarı, ışığın çözelti içinde kat ettiği yol ve çözelti konsantrasyonu ile logaritmik olarak ters orantılı, absorplanan ışık miktarı ise doğru orantılıdır.

40- Bir atık su arıtma teisinde biyolojik arıtma biriminde beyaz köpük oluşum sebebi nedir? Ya da hangi mikro organizma türü buna neden olur. Nev Köpük Neden Oluşur? – Filamentli bakteri sayısında artma – Tesise yeterli besinin gelmemesi, Nütrient eksikliği – Oksijen miktarında azalma – Çamur yaşının yüksek olması -Sıcaklık Değişimi Giderim için Hidrojenperoksit.

41- Atıksu arıtımında fizikokimyasal yöntemler: Adsorpsiyon İop Elektrokoagülasyon

42- Katı atık yönetimi

43- Çevresel yaşam döngü analizi: YDA, bir ürünün çevresel etkisini ortaya koyar. Satınalma yada endüstriyel karrşılaştırma için uygulanır. Karar verme safası için çok önemlidir. YDA maddeden ziyade ürün için yapılması çok önemlidir. Ürün kullanım sonunda alacağı hal ve durum önemlidir.

44- Karbon ayak izi çalışmaları Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

45- Katı atık bertaraf yöntemlerinden düzenli depolama sahalarının avantajları nelerdir. •Uygun arazi bulunduğu takdirde ekonomik yöntemdir.

•Ön yatırımı nispeten ez az olan yöntemdir.

•Nihai imha metodudur. Her türlü çöp için uygulanabilir.

•Esnek bir metottur. Katı atık miktarına göre kapasite kolaylıkla artırılabilir. •Kullanılan araziden, bazı diğer maksatlar için (rekreasyon vs.) istifade edilebilir.

46- Düzenli depolama alanlarında hangi olaylar meydana gelir.

1. Aerobik Safha Bu safha depolama sahasına atıkların depolanarak saha içerisinde su muhtevasının artmasıyla başlar. Elde edilen bu yeni ortamla birlikte aktif mikrobiyal bir topluluk ortaya çıkar ve biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşebilmesi için ilk birkaç gün ile birkaç hafta arasında çevresel şartlarda bazı değişiklikler meydana gelir. Bu safhanın karakteristik özelliği atıkların depolandığı sırada atmosferden gelen O2’in varlığıdır.. Bu safhada çok fazla ısı üretilir ve depo gövdesinin sıcaklığı 60-70 oC’ye kadar çıkabilir.

2. Anaerobik Metanojenik Olmayan Safha Bu safhada depo gövdesindeki O2’in tükenmeye başlamasıyla birlikte aerobik ortamdan anaerobik ortama geçişin başladığı görülür. O2’in tükenmesiyle birlikte, anaerobik faaliyetin baskın olduğu ikinci safha başlar. Organik asitlerin oluşmaya başlamasıyla daha belirgin miktarlarda CO2 üretilmeye başlar ve anaerobik ayrışma safhası başlamış olur

3. Anaerobik Metanojenik Kararsız Safha Depolamanın tamamlanmasından sonra ilk kez bu safhada CH4 oluşur ve oluşan CH4 miktarı zamanla artar. CO2 ve N2 miktarlarında azalma görülürken H2 tamamen tükenir. Redox potansiyelleri düşer. Birinci ve ikinci safhaların tamamlanması 10-50 gün arasında gerçekleşirken üçüncü safha 200- 500 gün arasında tamamlanır.

4. Metanojenik Kararlı Safha Bu fazda gaz üretimi ve bileşenleri hemen hemen sabit olup % 40-70 CH4 ve % 30-60 CO2’den oluşur. En yüksek CH4 konsantrasyonunun görülmesi sebebiyle bu safha oldukça önemlidir. Yapılan saha çalışmalarında CH4’ın molar fraksiyonu % 50’nin altında olduğunda ve aynı zamanda gaz içerisinde H2 de mevcut olduğunda, CH4 üretiminin yavaş gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu safhada gaz bileşimi sabit olmakla birlikte, gaz oluşum hızı zamanla düşer. Ancak, yine de depo gazı basıncı atmosferik havanın depo içerisine girmesini engelleyecek seviyelerdedir. Bu safha, gaz miktarının yavaş yavaş azalmasıyla ortalama 10-20 yılda tamamlanır. Bu safhanın bu kadar uzun olmasının ana sebebi atık içindeki katı fazdaki organik maddelerin sıvı faza çok uzun süre içinde dönüşmesidir.

5. Aerobik Şartlara Geçiş Safhası Bu safhada ayrışma prosesleri ve depo gazı üretimi önemli oranda azalır. Başlangıçtaki atmosferik şartlar yeniden etkili olmaya başlar. Bugüne kadar hiçbir çalışma atığın ayrışmasının tamamlanmasına kadar devam etmemesine rağmen, eski sahalardan elde edilen verilere dayanarak mevcut organik karbon kullanıldıktan sonra metanojenik faaliyetin azaldığı ve CH4 ve CO2 konsantrasyonlarının hızla düştüğü söylenebilir. Sonuçta kalan artık madde ise biyolojik olarak inert ve stabil haldedir.

47- Arıtma çamurlarının, oluşum kaynaklarını işlem bertaraf tekniklerini anlatınız. Yenilikçi yaklaşım ne olmalıdır. Arıtma çamurları, Ön çöktürme ve son çöktürmeden kaynaklanır. Çamur kurutma yatakları, Belt Filtre, Santrifüj (döner tambur). Nihai Bertaraf: Fırınlarda yakılması yüksek maliyetli (akışkan yatakılı ve çok hazneli). Denizde depolanması yasak. Düzenli depolama sahalarında depolanabilir. Gerekli kışulları sağlayan arıtma çamurları araziye serilebilir. Önemli derecede kimyasal enerji barından yan üründür.

48- Dezenfeksiyon nedir? Neden uygulanır? Hastalık yapan mikroorganizmaların yok edilmesi. Bütün mikkroorganizmaların yok edilmesine sterilizasyon denir. Halen en sık kullanılan yöntem klorla dezenfeksiyon. Klor, brom, iyot, ozon, fenol, alkol, dabun, hidrojen peroksit, çeşitli alkaliler ve asitler vardır. Fiziksel olarak ısı ve uv sayılabilir. (bir miktar- kobalt 60 radyo izotop.)

49- Su ve atık su arıtımında koagülasyon koagülant maddelerin bu proseste yeri önemini açıklayınız bu maddelere örnek veriniz. Aliminyum ve demir tuzlarıdır. Alümünyum sülfat, sodyum alümünat, Ferri klorür, ferri sülfat, ferro sülfat. Sentetik organik polimerler, aktif silika 50- Adsorpsiyon Uygun bir arakesit yüzeyi üzerinde toplama. Aktif karbon. 51- Ph bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı “Power of Hydrogen” (Hidrojenin Gücü)’dir. pH tanımı, Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir. 52- Adsorpsiyon izotermleri Adsorpsiyon, adsorbent yüzeyinde biriken madde derişimi ve çözeltide kalan madde derişimi arasında bir denge oluşuncaya kadar devam eder. Adsorpsiyon dengesini belirtmek için, sabit sıcaklıkta dengede çözeltide kalan çözünen derişimine karsı adsorbentin birim ağırlığında adsorbe edilen çözünen miktarının değişimi izlenerek adsorpsiyon izotermi adı verilen eğriler elde edilir. Gazlar için derişim genellikle mol yüzdesi veya kısmi basınç olarak verilir. Çözeltiler için ise derişim kütle birimleri olarak verilir (mg/l, ppm v.s.). Biyolojik ayırmalar açısından üç tür izoterm (lineer, Freundlich ve Langmuir) önemlidir. 53- KOİ VE BİOİ nedir deneyler nasıl yapılır oranları nedir? BOI: İçerisinde bakteri bulunan evsel veya endüstriyel atıksulara oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu ayrışma sırasında bir miktar oksijen sarf edilir. Çürüyebilen maddeler kararlı hale dönüşürler. Organik maddelerin aerobik şartlarda kararsız halden kararlı hale gelmeleri için bakteriler tarafından kullanılan oksijen miktarına, “biyokimyasal oksijen ihtiyacı” denir ve kısaca BOİ seklinde gösterilir. BOİ, atıksudaki organik maddelerin aerobik şartlar altında oksidasyonu ve minerilazasyonu stabilizasyonu için bakteriler tarafından sarf edilen oksijen miktarıdır.

KOI : Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) sudaki yükseltgenebilir maddelerin kimyasal yolla oksitlenmeleri için gerekli oksijen miktarıdır. Evsel ve endüstriyel atıksuların (özellikle endüstriyel) kirlilik derecesini belirlemede kullanılan en önemli parametrelerden biri kimyasal oksijen ihtiyacıdır. BOİ’den farklı olarak organik maddenin biyokimyasal reaksiyonlarla değil redoks reaksiyonlarıyla maddeler ise amonyak haline dönüşür. Elektron transferinin olmadığı reaksiyonlara giren maddelerin KOİ’ sinden söz edilemez oksitlenmesi esasına dayanır. Oksidasyon ortamında karbonlu organik maddeler karbondioksit ve su; azotlu organik. KOİ’ nin BOİ’ye en önemli üstünlüğü kısa sürede yürütülüp, sonuçlandırılmasıdır. BOİ’nin en az 5 gün sürmesine karşın KOİ’yi 2 saatte belirleyip değerlendirmek mümkündür. KOI/BOI oranı 1.6 – 2.5 olarak belirlenmiş olup, genel olarak bu değer 2 olarak alınmaktadır. 54- Çözünmüş Oksijen Çözünmüş oksijen laboratuarda titrimetrik olarak ölçülebileceği gibi, arazide oksijen metre kullanılarak da ölçülebilir. Atıksuda bulunan kirlilik, Kemoototrof organizmalar besin sentezi sırasında gerekli olan enerjiyi çeşitli inorganik kimyasal reaksiyonlardan karşılarlar. 1 dereceden reaksiyon 55- Asit Yağmuru Sülfürük asit ve Nitrik asit nedeniyle yağmur suyunun pH’ının 5.5’in altına düşmesi. S + O2 ısı > SO2 N2 + O2 > 2NO
SO2 güneş > SO3 NO + O3 > NO2 + O2
SO3 > H2SO4 Sülfürük Asit NO2 + O3 > 2HNO3 + O2 Nitrik Asit

56- Dispresiyon Nedir? Hava şartları adyobiyotik ise güçlü bir şekilde dispersiyon gerçekleşir. Düşüy hava hareketi ve türbülanslı durumlarda. Adyobiyotik altı koşullarda inversiyon oluşur.

57- Membran Biyoreaktörler
Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir. Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
58- Geomembran, Geosentetik terimi, geoteknik, ulaşım ve çevre uygulamalarında zemın içinde, zemin davranışını iyileştirmek amacı ile kullanılan bütün sentetik malzemeleri tanımlar. Geomembran geosentetiklerin bir türüdür.
59- E-coli: En muhtemel sayı.
60- THM: Klorun yüzeysel su kaynaklarında doğal olarak bulunan organik maddelerle reaksiyona girerek, kansere neden olan trihalometan (THM) bileşikleri oluşturduğu saptanmıştır.
61- Atık Yönetimi Yönetmeliği. 2015 Nisan
62- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 2010
63- Azot ve fosfor gibi maddeler doğrudan alıcı ortama verilemez, bu maddeler su ortamlarında orröfikasyona enden olur. Bu nedenle avalandırma havuzunda bekleme süreleri iyi ayarlanmalıdır. Nitrobnakter ve nitrosomanos bakterileri amonyak azotunu nitrata çevirebilmek için (nitrifikasyon) ikicil arıtmada tüm azotun yükseltgenerek nitrata çevrilebilmesi için ikincil arıtımda uzun bekleme süreleri gereklidir.Peseduamonas Metanol karcon kaynağı.

64- Fotokimyasal sis : Bir dizi reaksiyon sonucu atmosferdeki kirleticilerin ısı ve güneş enerji ile özellikle öğlen vakitinde oluşturdugu ikincil kirletici.
65- Dezenfesksiyon ile Sterilizasyon arasındaki fark nedir? Dezenfeskiyon sı içerisindeki patojenik organizmaların tamamını yok etmek için yapılan işlemdir. Sterilizasyon ise su içerisindeki tum organizmaları yok etmek için uygyulanan işlemdir.
66- Kaba ızgara, ince ızgara çok ince ızgara ve mikro elekler. Zincie tahrikli pistonlu, bant tipi.
67- Çöktürme tankları bir piston akım reaktör gibi tasarlanabilir türbülans minimumda tutulmaya çalışılır. Çöktürma havuzlarından sonra su filtrasyona gnderilir.
68- Kompostlaştırma Nedir?

69- Amonyak azotu yeni kirlenme Nitrat eski kierlenme > Kjdehal Azotu

Evet arkadaşlar, arada eksikler ve yanlış cevaplar var onları sizleride bu başlığı güncellemk adına  bu yazıya katkı yapmaya teşfik etmek için düzeltilmedi. Sizlerinde katkıları ile  güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Sitemize üye olarak  yorum kısmından katkı sağlayabilirsiniz.