Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Fiyat Tarifesi

82

1-Bu fiyat tarifesi 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
2-Fiyatlara KDV dâhil değildir, Asgari Fiyatın yayım tarihinden itibaren 2017 yılına ait fiyatlandırma geçersizdir.
3-Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan “görüş” alınmalıdır.
4-Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir. (Emisyon ve İmisyon Ölçüm noktalarının sayıları ayrı ayrı değerlendirilir.)
-Nokta ya da Kaynak Sayısı:10-20→ toplam fiyat üzerinden %10
– Nokta ya da Kaynak Sayısı:21-30→ toplam fiyat üzerinden %15
– Nokta ya da Kaynak Sayısı:31-60→ toplam fiyat üzerinden %20
– Nokta ya da Kaynak Sayısı:61-100→ toplam fiyat üzerinden %25
– Nokta ya da Kaynak Sayısı:> 100→ toplam fiyat üzerinden %30
5- Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:
– Nokta Sayısı:20-50 arası → toplam fiyat üzerinden %15
– Nokta Sayısı: :> 50→ toplam fiyat üzerinden %20
6- 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1-Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere “iç izleme” amacıyla, haftada iki ve/veya on beş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde, bu miktarların en çok %10 altına düşülebilir.
7- Gürültü ölçümlerinde,1 noktada yapılacak olan gündüz, akşam ve gece ölçümleri tek bir ölçüm olarak kabul edilir. Fiyatlandırmada, sadece gündüz ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam-gece olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 noktada ölçüm yapılmış olarak değerlendirilir. (1 noktada gündüz, akşam ve gece yapılan ölçümün fiyatlandırma = sabit ücret + 1 nokta x “Nokta başı ücret” (TL) / nokta)
8- Gürültü ölçümlerinde “Nokta başı ücret”, sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktarda 50,00TL; gündüz ve akşam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda da nokta başı 60,00 TL; gündüz, akşam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 70,00 TL olarak uygulanır.
9-Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilir.
10- Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunluluğu aranmaz.
11- Sanayi Odalarına, Mühendisler Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalışırlar.
12- Yetkili laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır.
13- Yetkili laboratuvar, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar. Laboratuvar, yaptığı numune alma, ölçüm ve analiz bedelinin tahsilini kendisine ait tek bir IBAN numarası üzerinden yürütür ve IBAN numarasını Bakanlığa bildirir. Kullanılan IBAN numarasında değişiklik olması halinde de Bakanlık bilgilendirilir.
14- Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası da girilir.
15- Asgari Fiyat Tarifesinin 13. Maddesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesis ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun “Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü” başlıklı 12 inci Maddesini ihlal etmiş olacağından hakkında yine aynı Kanunun 20 inci Maddesi (g) bendine göre idari para cezası uygulanır. Bu durumda Bakanlık tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler yenilenir. Ölçüm ve analizlerin yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır.

 

YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI

 

2018 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

 

 

 

EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME

 

Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs) 230,00 TL/kaynak
Florür Örnekleme 320,00 TL/kaynak
Klorür Örnekleme 320,00 TL/kaynak
Ağır Metal Numune Alma 400,00 TL/kaynak
PAH Örneklemesi 2000,00 TL/kaynak
PCB Örneklemesi 2000,00 TL/kaynak
PCDD/PCDF Örneklemesi 2250,00 TL/kaynak
Formaldehit Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
NH3 Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
H2SO4 Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
HNO3 Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
H3PO4 Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
Siyanür Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
H2S Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
Krom 6+ Örneklemesi 320,00 TL/kaynak
EMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
Yanma Gazları (SO2, CO, O2, NOx, CO2,) 300,00 TL/kaynak
İslilik 55,00 TL/ kaynak
Toz 500,00 TL/kaynak
VOC 800,00 TL /kaynak
Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile) 1030,00 TL/kaynak
Florür 250,00 TL /kaynak
Klorür 250,00 TL /kaynak

 

Ağır Metal 1100,00 TL/kaynak
PAH 1300,00 TL/kaynak
PCB 1300,00 TL/kaynak
PCDD/PCDF 4000,00 TL/kaynak
Formaldehit 200,00 TL/kaynak
NH3 180,00 TL/kaynak
H2SO4 155,00 TL/kaynak
H3PO4 155,00 TL/kaynak
HNO3 155,00 TL/kaynak
Siyanür 195,00 TL/kaynak
H2S 190,00 TL/kaynak
Krom 6+ 155,00 TL/kaynak
Depo Gazı Ölçümleri 1010,00 TL/kaynak
CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 emisyonları
İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayin 600,00 TL/kaynak
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayini (Ek–2 kapsamında) 5465,00 TL / nokta
Çöken Toz (Aylık) 540,00 TL / nokta
PM 10’da Ağır Metal Analizi 425,00 TL/ kaynak
Çöken Tozda Ağır Metal Analizi 360,00 TL/ kaynak
Pasif Örnekleme, NOx, SO2 135,00 TL/ tüp
Pasif Örnekleme, HF, H2S, NH3 230,00 TL/ tüp
Pasif Örnekleme VOC 465,00 TL/ tüp
Pasif Örnekleme, Aldehit 265,00 TL/ tüp
Pasif Örnekleme BTEX 330,00TL/ tüp
Aktif Örnekleme VOC’s 465,00 TL/ kaynak
SO2  (Otomatik Analizör) 275,00 TL/ gün-nokta
CO (Otomatik Analizör) 275,00 TL / gün-nokta
NO (Otomatik Analizör) 275,00 TL / gün-nokta
O3  (Otomatik Analizör) 275,00 TL / gün-nokta
PM10 (Otomatik Analizör) 275,00 TL / gün-nokta
Çöken Toz İçin Hava Kalitesi Modellemesi 990,00 TL
Hava Kalitesi modellemesi (Alan ve Çizgisel Kaynak) 2000,00 TL
Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar) 2000,00 TL/ İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi  (21-40 baca) 2330,00 TL/ İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi > 40 2665,00 TL/ İşletme
Koku 1000,00 TL/kaynak

 

 

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA

 

ÖLÇÜM VE ANALİZLER

 

 

  1. KGS2 Süresince yapılacak ölçümler (Kalite Güvece Seviyesi 2)

 

1-)Taban fiyat 8090, 00 TL

 

2-) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

 

2,1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve 1130,00 TL
Debisinin Ölçülmesi ( TS ISO 10780)
2,2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot – 1130,00 TL
Paramanyetizma Oksijen  (TS EN 14789)
2,3 Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini – 1130,00 TL
Kemiluminesans (TS EN 14792)
2,4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği 1130,00 TL
Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058)
2,5 Çözücü Kullanılan İşlemlerden Kaynaklanan Baca Gazlarında Gaz 1130,00 TL
Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
(TS EN 13526)
2,6,Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – 1130,00 TL
Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN 12619)

 

  • SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart referans metotlar (yaş analizler) için, parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir

 

3,1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindaki Klorürlerin Kütle 1680,00 TL
Konsantrasyonunun Tayini (TS EN 1911)
3,2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi Ve Tayini  (ISO 15713) 1680,00 TL
3,3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin 1680,00 TL
Elle Tayini  (TS ISO 9096)
3,4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik Metot 1680,00 TL
(TS EN 13284-1)
3,5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini  (TS EN 14791) 1680,00 TL
3,6 Bacalarda Su Buharı Tayini  ( TS EN 14790) 1680,00 TL

 

  1. YGT Süresince Yapılacak Ölçümler (Yıllık Geçerlik Testi)

 

1) Taban Fiyat 6240,00 TL

 

  • SEÖS Tebliği Ek 1 ‘De Yer Alan Standart Referans Metotlar (Kuru Metotlar) İçin, Parametre Başına Taban Fiyata Eklenecek Miktarlar Aşağıda Belirtilmiştir.

 

 

2,1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve 540,00 TL
Debisinin Ölçülmesi  (TS ISO 10780)
2,2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot – 540,00 TL
Paramanyetizma Oksijen  (TS EN 14789)
2,3 Azot OksiTLErin (Nox) KüTLE Derişiminin Tayini – Kemiluminesans 540,00 TL
(TS EN 14792)
2,4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği 540,00 TL
Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058)
2,5 Çözücü Kullanılan İşlemlerden Kaynaklanan Baca Gazlarında Gaz 540,00 TL
Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
(TS EN 13526)
2,6,Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – 540,00 TL
Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu  (TS EN 12619)

3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘De Yer Alan Standart Referans Metotlar (Yaş Metotlar) İçin Parametre Başına Taban Fiyata Eklenecek Miktarlar Aşağıda Belirtilmiştir,

 

3,1 Hcl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Derişiminin 830,00 TL
Tayini  (TS EN 1911)
3,2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi Ve Tayini 830,00 TL
(ISO 15713)
3,3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin 830,00 TL
Elle Tayini (TS ISO 9096)
3,4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik Metot 830,00 TL
(TS EN 13284-1)
3,5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini  (TS EN 14791) 830,00 TL
3,6, Bacalarda Su Buharı Tayini  ( TS EN 14790) 830,00 TL

 

 

GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER

 

Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme: 840,00 TL + 50,00 TL /nokta
Tesis, İşyeri, Atölye
Eğlence Yerleri 1120,00 TL + 50,00 TL/nokta
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü 1475,00 TL + 50,00 TL /nokta
Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki
Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç 1475,00 TL + 50,00 TL /nokta
Seviyelerinin Tayini
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların
Performansından Hesaplanması- 2080,00 TL + 50,00 TL /nokta
İçerideki Sesin Dışarıya İletilmesi,

 

Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması – 2770,00 TL
Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları
Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 870,00 TL
Yönetmeliği Madde 25 a ve b kapsamında)
Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 640,00 TL
Yönetmeliği Madde 25 c kapsamında)
NUMUNE ALMA
Su/Atık Su/Deniz/Göl/Göletten Anlık Numune Alma (numune başına) 95,00 TL
Kompozit Numune Alma (2 saatlik) 200,00 TL
Kompozit Numune Alma (24 saatlik) 275,00 TL
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma 130,00 TL
Arıtma Çamuru ve Atıktan Numune Alma 90,00 TL
Topraktan Numune Alma (kompozit numune) 180,00 TL
Atık Yağdan Numune Alma 70,00 TL
Sediment Numunesi Alma 120,00 TL
Sterilizatörden Biyolojik İndikatör Alma (her sterilizasyon yükü için) 110.00 TL

 

 

 

SU, ATIK SU, GÖL/GÖLET , DENİZ SUYU v.b. KAPSAMINDA ANALİZLER

 

ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER 35,00 TL
(pH, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen,  İletkenlik,
Sıcaklık, Tuzluluk vb,)Her bir parametre başına
Debi ölçümü (m3/gün) 120,00 TL
Seki Diski 25.00 TL
GRAVİMETRİK ANALİZLER
(Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde,
Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde vb,) 65,00 TL
(Her bir parametre için)
Çökebilir Katı Madde 30,00 TL
Toplam Metalde Numune Başına Ön işlem 10,00 TL
Metaller (Parametre başına) 80,00 TL
Alkalinite 80,00 TL
Amonyak/Amonyak Azotu (Distilasyon dâhil) 150,00 TL

 

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) 115,00 TL
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Atık su için) 150,00 TL
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Deniz Suyu için) 500,00 TL
Balık çiftliği analizleri 2800,00 TL
(Mayıs ve Ağustos ayları için toplam ücret. Numune alma dâhil)
Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar 150,00 TL
Fenol / Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre) 180,00 TL
Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (GC, HPLC ön işlem dahil) 800,00 TL
Florür/Floridler   (Distilasyon dâhil) 80,00 TL
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot) 240,00 TL
Ham petrol ve petrol türevleri,
Mineral yağlar ve türevleri, 500,00 TL
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC /FID ile)
Hidrazin 80,00 TL
Klorür 80,00 TL
Klorofil –a 110,00 TL
Krom 6+ 80,00 TL
Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) 80,00 TL
(Her bir parametre için)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 140,00 TL
Nitrit/Nitrit Azotu 80,00 TL
Nitrat/Nitrat Azotu 80,00 TL
Renk 80,00 TL
Serbest Kükürt (S) 80,00 TL
Toplam Sülfür 90,00 TL
SAR( Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum) 240,00 TL
Serbest Klor/ Aktif Klor/ Bağlı Klor/ Toplam Klor 80,00 TL
Sülfür 80,00 TL
Sülfit 80,00 TL
Sülfat 80,00 TL
Serbest Siyanür 90,00 TL
Toplam Siyanür 140,00 TL
Fosfat Fosforu 80,00 TL
Toplam Fosfor 90,00 TL
PAHs 700,00 TL
Pestisitler 700,00 TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) 700,00 TL

 

Toplam Kjeldahl Azotu 150,00 TL
Organik Azot 200,00 TL
Toplam Azot 200,00 TL
Toplam Organik Karbon (TOK) 85,00 TL
AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) 95,00 TL
Yağ ve Gres 180,00 TL
TOPRAK, SEDİMENT, KAPSAMINDA ANALİZLER
pH 40,00 TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) 440,00 TL
Metal (Her bir parametre için, ön işlem dahil) 90,00 TL
Krom (III), Krom (VI) (Her bir parametre için) 90,00 TL
PAH 750,00 TL
PCB 750,00 TL
Pestisitler 750,00 TL
Siyanür, Tiyosiyanat  (Her bir parametre için) 210,00 TL
Toplam Petrol Hidrokarbonları 500,00 TL
Toplam Organik Halojen ( TOX) 95,00 TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) 750,00 TL
Yağ-Gres 190,00 TL

 

 

ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ANALİZLER (Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik)

 

pH 40,00 TL
Elektriksel İletkenlik 40,00 TL
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) 95,00 TL
Azot 180,00 TL
Fosfor 90,00 TL
DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)) 200,00 TL
Kuru Madde (%), Nem (%) 65,00 TL
LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat) 150,00 TL
LOI (Yanma kaybı) 65,00 TL

 

Metaller (Parametre Başına) 90,00 TL
NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatarın 285,00 TL
toplamını içerir)
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik 750,00 TL
hidrokarbonların toplamı )
PCBler (7 türdeş) 750,00 TL
(EN15308-Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler)
Toplam Organik Karbon (TOK) 85,00 TL
Toprak Bünyesi 45,00 TL
Organik Madde 75,00 TL
ATIK KAPSAMINDA ANALİZLER
ÖN İŞLEM
Ek-2 Eluat hazırlama (numune başına) 265,00 TL
pH 40,00 TL
Elektriksel İletkenlik 40,00 TL
Metaller (Parametre Başına) 80,00 TL
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) 75,00 TL
Toplam Çözünen Katı (TÇK) 65,00 TL
Toplam Organik Karbon (TOK) 85,00 TL
Florür 80,00 TL
Klorür 80,00 TL
Sülfat 80,00 TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) 400,00 TL
PCB (Poliklorlubifeniller) (7 türdeş) 750,00 TL
Fenol/Fenol İndeksi 180,00 TL
Mineral yağ (C10 – C40’a kadar) 500,00 TL
LOI (Yanma kaybı) 65,00 TL
ATIK YAĞ, İZOLASYON SIVILARI KAPSAMINDA ANALİZLER
Ağır metal (Parametre başına) 90,00 TL
Toplam Halojenler 285,00 TL
( Klorür, Florür, Bromür)
PCBs 750,00 TL
Parlama Noktası 65,00 TL
BİYOLOJİK ANALİZLER
Fekal koliform 95,00 TL
Toplam koliform 95,00 TL
Entero virüsler 95,00 TL
Fekal Streptokok 95,00 TL
Entero virüsler 95,00 TL
Salmonella 95,00 TL
Beggiota Bakterisi 95,00 TL
E coli 95,00 TL
Bentik flora ve fauna 95,00 TL
KOMPOST KAPSAMINDA ANALİZLER
pH 40,00 TL
Nem 65, 00 TL
Metaller 90,00 TL/parametre
(Arsenik, Bakır, Cıva, Çinko, Kadmiyum, Kalay, Krom, Kurşun,
Nikel)
Karbon 85,00 TL
Azot 150,00 TL
Organik Madde 75,00 TL
(kuru madde içerisinde)
Mineral iyonlar halindeki tuzlar 40,00 TL
Biyobozunur Olmayan Yabancı Madde İçeriği 20,00 TL
(Kuru Ağırlık Olarak)
Komposttaki yabani ot değeri 20,00 TL
OUR Testi 95,00 TL
CO2 Oluşum Oranı 95,00 TL
Dewar Testi 95,00 TL
Solvita Testi 95,00 TL
Toplam Bakteri 95,00 TL
Enterobactericea grubu bakteriler 95,00 TL
Mycobacterium spp 95,00 TL
Toplam Maya 95,00 TL
Toplam Küf 95,00 TL
Salmonella spp 95,00 TL
Staphylococcus aureus 95,00 TL
Bacillus cereus 95,00 TL
Bacillus anthracis 95,00 TL
Clostridium spp 95,00 TL
Clostridium perfiringens 95,00 TL
Listeria spp 95,00 TL
Staphylococcal Enterotoksin 95,00 TL
E.coli 95,00 TL
YAKIT KAPSAMINDA ANALİZLER
Parametre Katı Yakıt Sıvı Yakıt
Numune Hazırlama Ücreti 75,00 TL
Toplam Nem 95,00 TL
Kül 95,00 TL
Uçucu Madde 95,00 TL
Sabit Karbon 70,00 TL
Toplam Kükürt 110,00 TL 105,00 TL
Yanar Kükürt 150,00 TL
Isıl Değer (Kalori) 160,00 TL 150,00 TL
Yakıtta Isıl Değer (Kalori) Tayini 555,00 TL
(Sadece ısıl değer parametresi raporlanacağı
zaman ücrete, hesaplamada kullanılan nem,
kül, uçuçu madde ve toplam kükürt ücretleri
de dahildir.)
TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU TESTİ ANALİZİ
Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi 100,00 TL

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here