Gemilerden Atık Alınması Hakkında Yönetmelik Değişikliği

132

R.Gazete No: 30213         R.G. Tarihi: 17.10.2017

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

     MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

     “g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

     MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     “D) EKLER

     1) ISPS belgesi

     2) Limanın yerini gösteren harita

     3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

     4) Resim

     5) Diğer belgeler”

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.

———-o———-

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

    III⁄2872E.145 (Çevre Mevzuatı),

    XXX⁄3384E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here