Motat Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

DİKKAT
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda MoTAT sisteminin çalışır durumda olması ve taşıma lisansının geçerliliği için kullanıcı, şifre ve plaka bilgisinin araç kullanıcılarınca mobil terminale girilmesi zorunludur.

TANIMLAR:

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade eder.

MoTAT: Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu ile taşınmasına dair bir sistemdir.

Atık Üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ’in ek-5’inde yer alan çevrimiçi ve basılı formu ifade eder.

Atık Taşıma Firma Lisansı: Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak firmanın yerleşik bulunduğu ilin il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

Atık Taşıma Araç Lisansı: Tebliğ’de belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce atık taşımak amacıyla faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait araçlara verilen belgedir.

Atık İşleme Tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları yönetmelikte belirlenen faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi ifade eder.

Araç Takip Servis Sağlayıcısı (ATSS): Mobil Atık Takip Sistemi’nin altyapısında bulunan mobil cihazların montajı ve bakımı dâhil olmak üzere buradan gelen bilgileri toplayıp, Bakanlık sunucularına, Bakanlık tarafından belirlenmiş iletişim protokolünü kullanarak gönderecek, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar olarak tanımlanmaktadır.

motat-kullanim

MoTAT HAKKINDA GENEL BiLGiLER;

Bu uygulama ile tehlikeli atık taşıma işlemlerinin tamamının kayıt altına alınması bu şekilde tehlikeli atıkların izlenmesi ve denetlenmesi konusundaki etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

Atık gönderecek üreticiler öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden UATF formu temin etmektedir. UATF formu üretici, taşıyıcı ve GKB tesisi olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır.

Üretici kendi kısmını (tesis bilgilerini ve atığın özelliklerini) doldurup imzalar. Yükleme sırasında araç şoförü kendi kısmını doldurur ve imzalar.

GKB tesisine ulaşıldığında ise GKB tesisi atığı kontrol eder, kendi kısmını doldurur ve imzalar. Formun nüshaları tüm tesislere ve bakanlığa iletilir.

Bir üretici aynı taşıyıcı ile aynı GKB tesisine atık gönderiyor olsa bile her farklı atık için ayrı bir form doldurmak zorundadır.
Atık Transfer Talebinin yapılması: (ATT) Atık üreticisi, tesisinde oluşan bir atığı bir GKB tesisine göndermeden önce MoTAT sistemi üzerinde bir Atık Transfer Talebi (ATT) oluşturmalıdır. Bir ATT’nin oluşturulabilmesi için atık üreticisi MoTAT sistemine kendi kullanıcı kodu ile bağlanır.

Taşınacak olan atığa ilişkin bilgileri (atık kodu, atığın fiziksel özellikleri, atığın miktarı, atığın gideceği GKB tesisi, atığı taşıyacak olan firma) tanımlar ve kaydeder.

Atık Taşıma Talebi (ATT)’nin kaydedilmesini takiben MoTAT sistemi bu transfer işlemine ilişkin; Transfer Kontrol Numarası (TKN), Transfer Doğrulama Numarası (TDN) ve yükleme gerçekleştiğinde de Boşaltma Onay Numarası (BON) olmak üzere üç adet tekil (unique) numara üretir.

Üretilen numaralar taşıma işleminin fiziksel olarak gerçekleşmesi sırasında taşıma işlemi sorumluları tarafından tanımlamak ve tanımlanmış olan taşıma işlemini onaylamak amacı ile kullanılacak olan numaralardır.

Oluşturulan her bir ATT’ye ilişkin (ATT üzerinde yer alan tüm içeriğe özgü), özel bir numara üçlüsü tanımlanır. Bir ATT üzerinde değişiklik yapıldığında bahsi geçen kontrol numaraları da otomatik olarak değişir.

MoTAT sisteminin temel amacı atık taşıma işlemlerinin kayıt altına alınmasıdır. Bu nedenle ATT’nin MoTAT sistemine fiziksel iletişimi kurarak gerekli anlaşmaları tamamladıktan sonra yapılması önerilmektedir.

Atığın yüklenmesi: Yükleme işlemi araç üzerindeki mobil terminal üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncesinde üretici tarafından bir talep girilmiş olmalıdır.

Mobil terminalin başında iken bilgisayar erişimi olmayabileceğinden üreticinin talebe ilişkin TKN’yi, araç şoförünün de aynı şekilde TDN’yi içeren formları yanında bulundurması gerekir. Bu formları üretici ve taşıyıcı MoTAT içerisinden temin edebilir.

Yükleme işlemi öncesinde üretici transfere ilişkin bir UATF doldurmuş olmak zorundadır.

UATF üretici, taşıyıcı ve alıcı bilgilerini içeren üç bölümden oluşur. Üretici kendi bölümünü doldurur ve imzalar. Yükleme sonrasında taşıyıcıya teslim eder.

Atık araca yüklendikten sonra üretici tarafından mobil terminale TKN ve UATF numarası girilir.

Şoför tarafından da ilgili TDN girilir. Mobil terminal üzerinde bu iki numara (TKN-TDN) eşleştirilir.

Mobil terminal üzerinde aracın bağlı olduğu firmaya gelmiş tüm taleplerin TKN-TDN’leri bulunur, doğrulama sağlandığında yükleme bilgileri bakanlığa gönderilir.

Yükleme işlemi tamamlanmış olur.
Eğer üretici tarafından atığın ağırlığı girilmemiş ve en yakın kantardan ölçülmesini talep etmiş ise taşıyıcı araç atığı almadan önce kantardan ilk ölçümü alır, daha sonra yüklemeye gider, yükleme sonrası tekrar en yakın kantara giderek atığın ağırlığını bulur.

Daha sonra mobil terminalin ilgili menüsünden ağırlık bilgilerini girip gönderir.

Seyir: Atık taşıyan araçların takibi amacıyla bu araçlardan belirli sürelerde araç takip cihazı yer bilgisi gönderir. Araç üzerine ilk yükleme yapıldığı andan itibaren son atık boşaltılana kadar araç takip cihazından seyir bilgisi gönderimi yapılır. Bu bilgiler koordinat ve hız bilgilerini içerir.

Atığın boşaltılması ve kabul edilmesi: Atığın boşaltılma işlemi araç üzerindeki mobil terminal üzerinden gerçekleştirilir. Transfer işlemi için üretilen BON, GKB tesisi tarafından mobil terminale girilir. Bu numara mobil terminal üzerinde yüklü BON’lar ile karşılaştırılır. (mobil terminal üzerinde aracın o an taşıdığı atıklara ait BON listesi bulunur.) Eşleşme sağlandığında boşaltma bilgileri mobil terminalle bakanlığa gönderilir. Boşaltma işlemi tamamlanmış olur.

Atık GKB tesisine boşaltıldıktan sonra atığın tesise kabul işlemleri MoTAT sistemi üzerinde devam etmektedir. Mobil terminalin görevleri tamamlanmıştır.

Kabul işlemi sırasında GKB tesisi atığı inceler ve atığın kodunda ya da miktarında hatalar var ise gerekli düzeltmeleri yapar ve stoğuna kaydeder.

SİSTEMİN KULLANIMI;

“www.arvento.com” adresinden taşıyıcı firma e-posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve kullanıcı kodları ile araç takip sistemine giriş yapılarak MoTAT mobil terminal uygulaması için bir alt kullanıcı hesabı oluşturulmadır.

Tanımlama menüsünden araç ve sürücü tanımlamaları yapılır ve eşleştirmeler menüsünden araç sürücü eşleştirmesi sistemdeki araç takip cihazı numarası (ID’si), (araca montajı yapılan) ile araç plakası eşleştirilir.

Araç tanımı yapılması; Yeni kayıt butonuna basarak açacağınız ekranda; araç bilgileri girilebilmektedir. Plaka bilgisi girilmesi zorunludur.
Yaptığınız düzenlemeleri kaydet butonunu kullanarak sisteme kaydedebilirsiniz.

Bu işlemi yapabilmek için araç bilgilerinin herhangi bir cihazla eşleştirilmediğinden emin olmanız gerekmektedir.

Eşleştirmelerin yapılması; Sisteme önceden tanımlamış olduğunuz plaka, sürücü, ekip bilgilerinin cihaz numaraları ile eşleştirilmesine imkân verir.

İşlem yapmak istediğiniz cihaz ID’sinin solunda bulunan butonuna tıklayarak eşleştirme ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranda gerekli bilgileri seçtikten sonra kaydet butonuyla yaptığınız değişiklikleri sisteme kaydedebilirsiniz.

MOBİL TERMİNAL SİSTEM KULLANIMI – ATIK YÜKLEME;

Uygulamaya giriş kullanıcı adı, şifre ve plaka ile yapılmaktadır. Kullanıcı adı/şifre bilgisi Arvento web üzerinde kayıtlı olmalıdır ve plaka

kullanıcı eşleştirmesi yapılmış olmalıdır. Uygulama üzerinden yapılan işlemler bu plaka ile eşleştirilecektir.

motat-1

AĞIRLIK BİLGİSİ YÜKLEME ANINDA GİRİLMEYEN;

Taşıma işlemine atık yükleme ekranındaki “+” butonuna basarak geçilebilir. Liste üzerinde UATF numaraları, TKN numarası ve ağırlık bilgisi yer almaktadır.

Ağırlık bilgisi yüklemeden sonra girilecek atıklarda; “ağırlık bilgisi belirtilmedi” alanı yer alır. Bu alana basılarak kantar ölçümü ekranına gidilir. Ağırlık bilgisi atık tanımlanırken girilmiş veya kantardan girilecek ise bu alan boş bırakılmalıdır.
motat-2
AĞIRLIK BİLGİSİ YÜKLEME ANINDA GİRİLEN;

Atık yükleme sayfasında UATF numarası, taşıma kontrol numarası (TKN), taşıma doğrulama numarası (TDN) ve atık türüne bağlı olarak ağırlık bilgisi zorunlu olan.
motat-3
KANTAR ÖLÇÜMÜ;

Bu ekranda seçilen atık için kantar ölçüm bilgisi girilecektir. Daha sonra eklenen bu bilgi atık listesinden görülebilmektedir.
motat-4
ATIK BOŞALTMA;

Atıkların boşaltılmasında kullanılan ekrandır. Atık boşaltılırken boşaltım numarası (BON) girilmesi zorunludur. Ağırlık bilgisi girilmesi gereken atıklarda girilmemiş ise bu alan da doldurulmalıdır.
motat-5

TOPLU BOŞALTMA;

Toplu boşaltma ekranında tek bir boşaltma numarası (BON) girilerek o numara ile eşleştirilen tüm atıkların tek seferde boşaltılması sağlanır.
motat-6

Motat (Mobil Atık Takip) Eğitimi Sunuları

4-5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde Bakanlığımız Konferans Salonunda gerçekleştirilen Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Eğitimine ait sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,548BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
211TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...