Çevre İzni
İzin Lisans İşlemleri Çevre İzini Nedir Çevre Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Çevre İzinleri Firma/İşletme ve Tesis işlemlerinin tek bir uygulama ile standart olarak gerçekleştirilmesi Firma/İşletme ve Tesis bilgilerinin tek bir noktada sağlıklı bir şekilde toplanması ve kullanımı Firma/İşletme ve Tesis bilgilerinin entegre olan uygulamalarca erişilebilir ve sorgulanabilir olması Firma/İşletme ve Tesislerin Geçici Faaliyet , İzin/Lisans Başvuruların entegre olan uygulamalarca sorgulanabilmesi Firma/İşletmelerin...
İzin ve Lisans İşlemleri Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre lisansı Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir. Geçici faaliyet belgesi İşletmelerin* faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgedir. *İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır. *İşletmeci: Çevre...
Su temini ve arıtımı ile Atıksu toplanması ve arıtılarak uzaklaştırılması, doğru şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mühendislik yapıları ile mümkün olup, aynı zamanda, yapılan işin sürekliliği ve güvenilir olması da önemli bir husustur. Kitap kapsamında, suyun kullanıcılara ulaştırılması ve kullanım sonrası ortaya çıkan atıksuların ne şekilde yönetilebileceğine dair tasarım, işletme, vb. konulara yönelik bilgiler verilmekte, örnek problem çözümleriyle de bilgiler pekiştirilmektedir. Kitap esas...
Fiziksel Arıtma
Standart bir atık su arıtma tesisi prosesleri ön arıtma, birinci kadaeme arıtma ve ikinci kadem arıtma olarak üç ana grupta toplanabilir. Ön Arıtma Atıksu içerisinde ve daha sonraki arıtma kademelerinde işlemleri yavaşlatacak, engelleyecek ve arıtma ekipmanlarına zarar verecek özellikte olan çeşitli boyutlardaki yüzen ve çökebilen maddeler giderilmektedir (kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katımaddeler ile kum ve yağ-gres). Fiziksel arıtma...
Elektrodiyaliz Membran Prosesleri
Elektrodiyaliz Membran Prosesleri: Elektrodiyaliz Membran dan süzüntü tarafına doğru bir geçişin olması için bir sürücü kuvvetin uygulanması gerekmektedir. Tüm membranlar ayırma teknolojilerinde membrandan geçme yönünde akı sağlamak üzere itici bir kuvvet ve bazı maddelerin geçişini engelleyen ayırma faktörü, temel iki prensiptir. Mebranın yapı ve özelliğine bağlı olarak sıvı içerisinde bulunan bileşenlerin bazısının geçişine izin verirken bazılarının da geçişine izin...
Fosfat Kirliliği; Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtım prosesleri sonucunda ortaya çıkan biyolojik çamur çok miktarda su ve çeşitli kirletici unsurlar içermekte ve nihai bertarafı öncesinde, suiçeriğinin mümkün oldu unca azaltılması gerekmektedir. Yoğunlaştırma sonrası su içeriği hala yüksek olan çamurun, susuzlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, çamur susuzlaştırılmasına başlığı altındaki; vakum ya da basınç filtrasyonu, santrifüjleme, kurutma yatakları gibi teknikler uygulanmaktadır. Bu...
Sedimantasyon Nedir?, Sedimantasyon askıdaki çökebilen katı maddelerin miktarlarının azaltılmasında kullanılan bir temel işlemdir. Bulanıklığın fazla olduğu durumlarda daha sonra uygulanacak arıtım kademesinin yükü azaltmada, içme suyu arıtımında dezenfeksiyonda, atık su arıtımında ön çökeltim ve son çökeltim havuzlarında uygulanılan bir yöntemdir.  Sedimantasyon işlemi iki şekilde uygulanır: Basit çöktürme: Suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Bu tür çöktürme işlemi içindeki...
Ulusal Atık Taşıma Formları Nasıl Temin Edilir Tehlikeli atık, tıbbi atık, ömrünü tamamlamış lastik, bitkisel atık yağ vb. atıkların bertarafçı firmalara gönderilmesi için Bakanlığımızca basımı gerçekleştirilen Ulusal Atık Taşıma formlarının kullanılması zorunludur. Ulusal atık taşıma formu talep eden gerçek veya tüzel kişiler, öncelikle İlimizdeki Halk Bankası Şubelerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına (gelir kod numarası 203) koçan başına...
Aktif Karbon
Aktif Karbonun Özellikleri : Aktif Karbon, kil ve benzeri maddeler koku Tat veren maddeler tutulmak suretiyle giderilir. Aktif Karbon, Tat ve koku kontrolü için iyi bilinen ve çok eski bir tatbikatı olan tasfiye usulüdür. Önceden suların filtre edilmesinde mangal kömürü kullanılmıştır. Ancak bu kömür, aktif karbon değildir, adsorblama (tutma)kabiliyeti çok düşüktür. Bu sebepten dolayı günümüzde artık kullanılmamaktadır. Aktif karbon ilk defa...
Çevre Kanunu, Çevre Yönetmelikleri, Çevre Mevzuatı
Çevre ile İlgili Yayımlanmış Kanunlar Kanun Adı Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.04.2009 27200 5871 Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 5393 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 11.06.2005 25842 5355 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.03.2005 25752 5312 İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 25745 5302 Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 25611 5237 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004 25531 5216 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...