Ulusal Atık Taşıma Formları Nasıl Temin Edilir Tehlikeli atık, tıbbi atık, ömrünü tamamlamış lastik, bitkisel atık yağ vb. atıkların bertarafçı firmalara gönderilmesi için Bakanlığımızca basımı gerçekleştirilen Ulusal Atık Taşıma formlarının kullanılması zorunludur. Ulusal atık taşıma formu talep eden gerçek veya tüzel kişiler, öncelikle İlimizdeki Halk Bankası Şubelerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına (gelir kod numarası 203) koçan başına...
Aktif Karbon
Aktif Karbonun Özellikleri : Aktif Karbon, kil ve benzeri maddeler koku Tat veren maddeler tutulmak suretiyle giderilir. Aktif Karbon, Tat ve koku kontrolü için iyi bilinen ve çok eski bir tatbikatı olan tasfiye usulüdür. Önceden suların filtre edilmesinde mangal kömürü kullanılmıştır. Ancak bu kömür, aktif karbon değildir, adsorblama (tutma)kabiliyeti çok düşüktür. Bu sebepten dolayı günümüzde artık kullanılmamaktadır. Aktif karbon ilk defa...
Çevre Kanunu, Çevre Yönetmelikleri, Çevre Mevzuatı
Çevre ile İlgili Yayımlanmış Kanunlar Kanun Adı Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 02.04.2009 27200 5871 Belediye Kanunu 13.07.2005 25874 5393 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 11.06.2005 25842 5355 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.03.2005 25752 5312 İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 25745 5302 Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 25611 5237 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004 25531 5216 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
Tesis ve Firmaların Ocak Ayında  Yerine Getirmesi Gereken Çevresel Yükümlülükler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 14. Madde c bendi gereği, “Atık Pil Geri Kazanım Tesisleri”ni işletenler İşletme Planlarını her yıl ocak ayı içinde (ocak ayının son mesai gününe kadar.) ilgili valiliğe göndermelidirler. Pil Üreticileri, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 26. Maddesi gereği, 2 no’lu ekinde yer alan...
Çevre Kirliliğinin Nedenleri
DİKKAT Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda MoTAT sisteminin çalışır durumda olması ve taşıma lisansının geçerliliği için kullanıcı, şifre ve plaka bilgisinin araç kullanıcılarınca mobil terminale girilmesi zorunludur. TANIMLAR: Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade eder. MoTAT: Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların karayolu...
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay İşlemleri
TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ülkedeki su kaynaklarının korunması, ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimini sağlayacak, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi hedefiyle, 2013/4 sayılı Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi yayınlanmıştır. Yayınlanan bu genelge ile 02.04.2013 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan arıtma tesisi sahipleri veya...
Çevre Mühendisliği İş İmkanları
PRIMA Vakfı Stajyer Arıyor PRIMA Programı, 2018 yılında faaliyete geçerek Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projeleri desteklemektedir. Programın uygulama mekanizması olarak uluslararası ortak proje çağrıları açmak ve yürütmekle yükümlü PRIMA Vakfı’nda görev alacak stajyerler aranıyor. Stajın süresi 9 ay, aylık brüt ücret 1200 Avro’dur. Başvurular 5 Kasım 2018 tarihine kadar açıktır. Stajyer adaylarında...
Aktif Çamur Sistemleri
Temel olarak Aktif Çamur Sistemleri Atık içerisinde bulunan kirleticilerin mikro organizmalar tarafından enerji temini amaçlı bir besin kaynağı olarak kullanılmasına dayanmaktadır. Kirleticiler organik veya inorganik olabilmektedir. Bu nedenle kirleticiler diğer mikro organizmalar için besin kaynağı olabilecek durumda ise, biyolojik arıtma tercih edilebilir. Fakat kirleticiler fiziksel ya da kimyasal kirletici ise o zaman kimyasal arıtma ya da ileri arıtma yöntemleri tercih edilmelidir. Biyolojik arıtma...
Görüntü Kirliliği Yasal Mevzuatı İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu tanıma uygun olarak  insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı insanların görüntü alanlarının kişileri  rahatsız edici hale getirilmesine “görüntü kirliliği” denilmektedir. Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması insanları...
Gri Su Kaynakları
Gri Su Nedir? Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki bir evden kaynaklanan atık suların genel adıdır; yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen atık sulara veril addır. Gri su kirletici olarak sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik maddelerinin atıklarını, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en...