Biyomass Nedir? Sözlük Anlamı, Biyokütle, bir organizmanın belirlenmiş, bir alan birimindeki toplam ağırlığı; organizmaların belirlenmiş bir hacim birimi olarak toplam hacmi olarak ifade edilebilir. Biyokütle, yenilenebili enerji kaynakları arasında büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesikli olmayan güneş ışığı var olduğu sürece fotosentez aracı ile sürekli karbon sentezleyerek varlığını koruyan bir kaynaktır. Biyomas (Biyokütle), yeşil bitkilerin...
Son yıllarda hızlı kalkınma sürecinde olan ülkemiz aynı zamanda Avrupa Birliği Çevre Müktesebatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda özellikle yerel yönetimler ve özel kurum ve kuruluşlar Çevre Mevzuatımıza uygun kentsel atıksu arıtma tesislerinin planlanmasına inşaatına hız vermişlerdir. Günümüzde kentsel atık suların arıtımı için birçok alternatif mevcuttur. Bu alternatifler arasında aktif çamur prosesleri, stabilizasyon hendekleri, damlatmalı filtreler ve...
Tıbbi Atıklar
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel tedbirler alınması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sebep olabileceği tehlike risklerinin ortadan kaldırılması için bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına kadar yönetiminin...
“En ileri teknolojiler dahi doğru planlama ve mühendislik hizmetleri ile desteklenmeli" Membran Biyoreaktör  Nedir? Membran ile ayırma proses sistemi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlamaktadır. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM...
Turizmin Çevresel Etkileri
 Bu yazımız da "Turizmin Çevresel Etkileri Nelerdir?"  sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin ulusal kaynaklarından biri olan turizm sektörü son yirmi yılda dünya ortalamalarına göre gelişme eğilimindedir. Turizm sektörü ülkemizde 1990 yılında günümüze kadar hemen hemen iki katından daha fazla büyüme göstermiştir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde insanların %10,3’ü yurt dışı seyahatine gitme...
Çevre Ölçüm Laboratuvarı; Çevre Ölçüm Laboratuvarı açmak için bilmemi laboratuvarı açmak için bilmemiz gereken mevzuatlar nelerdir bunlara bir bakalım. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği ISO 17025 Standardı ve ISO 17025 akreditasyon belgesi Özel yada kamuya ait olsun, tüm çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlar, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermektedir. Söz konusu...
Yeşil Pazarlama
Yeşil Pazarlama Nedir? Yeşil Pazarlama Nedir sorusuna, tüketici istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü çevre ve doğa dostu pazarlama faaliyetlerini içeren süreçler bütünü olarak cevap verebiliriz. Peattie (1995)’e göre yeşil pazarlama; Tüketici ve toplum ihtiyaçlarının karlı ve sürdürülebilir bir şekilde belirlenmesi, tahminlenmesi ve karşılanmasından sorumlu bütünsel bir yönetim sürecidir. Fuller (1999) ise yeşil pazarlamayı, ürünlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımında...