Ana Sayfa Çevre Haberleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında Bilgilendirme

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında Bilgilendirme

0
694
Sürekli Emisyon Ölçüm Sitemleri
Sürekli Emisyon Ölçüm Sitemleri

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Kapsamında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Hakkında Bilgilendirme

1. Basamak

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetlerin Sera Gazı İzleme Politikası Oluşturması zorunludur.

Faaliyet: Toplam anma ısıl gücü 20 MW ve üzeri tesislerde yakıtların yakılması (tehlikeli veya evsel atıkların yakılması hariç).
Sera Gazı:  Karbondioksit

2. Basamak
Madde -6 :
-EK-3 teki formata göre izleme yapılması gerekir.
-Bakanlığı usul ve esasları çerçevesinde izleme yapılmalıdır.
-İzleme başladığı tarihten en az 3 AY ÖNCE İzleme Planı Bakanlığa gönderilerek onaylanması zorunludur.
-İzleme planının geçerlilik süresi ilgili tebliğler kapsamında Bakanlıkça belirlenir.

3. Basamak
-Her yıl 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa raporlamak zorundadır.  (İlk raporlama 2016 yılında sunulacak)
-Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve izleme planı ile ilgili diğer usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak tebliğler ile düzenlenir  (Tebliğ yayımlanmadı)

4.Basamak
Madde -8:  Sera gazı izlemesi zorunlu olan tesislerin emisyon raporunun Bakanlığa gönderilmeden önce doğrulanması zorunludur.
Sera gazı emisyonlarının doğrulanması işlemi, Bakanlıkça yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından yapılır.
Doğrulayıcı Kuruluş: ISO 14065 Standardına Göre Akredite Olmuş Kuruluştur. Akreditasyon İşlemi Türkak Tarafından Yapılır. Akredite Olduktan Sonra Bakanlığa Başvuruda Bulunulur Ve Doğrulayıcı Kuruluş Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazanır.

 

Sera Gazı İzleme Planın Zamansal Döngüsü

Örnek Olarak; türbin, ısıtıcı, ocak, insineratör, kalsinatör, döner fırın, fırın, kurutucu, motor, yakıt hücresi, kimyasal döngüsel yakma ünitesi, yakma bacası ve termal veya katalitik yakma sonrası üniteyi bulundurabilir
Tesisteki bütün anma ısıl güçlerin toplamı hesaba katılması gerekmektedir.

Sera Gazı Emisyonları Çalıştayı
İzleme planında yer alması gereken bilgiler ise kısaca şu şekildedir:
1- Tesis hakkında genel bilgiler,
2- Tesiste konuyla ilgili görevli bir personelin belirlenmesi ve bu personelin görevlerini belirten bir prosedürün belirtilmesi,
3- Veri akış faaliyetlerine ilişkin yazılı prosedürlerin tarifi ve basitleştirilmiş şemaları,
4- Kontrol faaliyetlerine ilişkin yazılı prosedür,
5- Uygulanan hesaplama temelli yöntemlerin detayları.

Hesap Temelli izleme yaklaşımları Avrupa Standartları kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda;

Emisyon: Faaliyet verisi x Emisyon Faktörü x Dönüşüm Kat sayısı

Ölçüm Temelli izleme yaklaşımları Sera Gazı Emisyonu ve Debi ölçerler ile yapılmaktadır.

Kalite Sistemlerinin İş Akış Şeması

SÖES Yıllık Kontrolleri

YGT yılda bir kez yapılır, KGS2’de tespit edilen kalibrasyon fonk. geçerli olup olmadığını kontrol eder.
YGT , SRM ile en az beş paralel ölçüm yapılarak kalibrasyon fonk. hesaplanır ve sonrasında değişkenlik testinin performansı değerlendirilir.
Her ölçümün numune alma suresi, ilk KGS2 kullanılan süreler ile aynı olması gerekir.

HENÜZ YORUM YOK