Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Bilindiği üzere, atık yönetimi mevzuatının temelini oluşturan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve atık yönetiminin genel esaslarının belirlendiği ve Avrupa Atık Listesinin tam olarak uyumlaştırıldığı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile mülga olmuştur. 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ise Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra (02 Nisan 2016) tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

Tehlikeli atıklar başta olmak üzere atıkların yönetimine ilişkin genel çerçeve ve yükümlülükler Atık Yönetimi Yönetmeliği içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlükten kalkması sonrasında tehlikeli atıkların yönetiminde uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla geçici depolama, tesislerin lisanslandırılmasında kullanılan teknik uygunluk raporu, atık ihracatı ve notifikasyon işlemleri ile tesislerin kapatılması ve kapatma planı formatına ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde ve formatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Geçici Depolama

Tehlikeli atıkların yönetiminde Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere göre iş ve işlemler yürütülmeye devam edecektir. Bununla birlikte, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin yedinci fıkrasında “Geçici depolama alanlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri için geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni almaları gerekmekte olup alınacak olan geçici depolama izni süresiz olarak verilmektedir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izninin yenilenmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Tesisi
Atık miktarına bakılmaksızın geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilerin Endüstriyel Atık Yönetim Planı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tehlikesiz atık geçici depolama alanları için izin alınmasına gerek görülmemektedir. Tehlikeli atıklar geçici depolama alanında en fazla 180 gün süreyle geçici olarak depolanır. Tehlikesiz atıklar ise geçici depolama alanında en fazla 1 yıl süreyle geçici olarak depolanır. Belirtilen süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesislerine gönderilir. Geçici depolamaya ilişkin esaslar ve geçici depolama alanlarında aranan şartlar sol menüde “Güncel Belgeler > Atık Yönetimi” bölümünde yer almaktadır.

Lisanslandırma ve Teknik Uygunluk Raporu

Tehlikeli atıkları işlemek üzere çevre izin ve lisansı müracaatı yapacak olan geri kazanım/bertaraf tesislerinin sol menüde “Güncel Belgeler > Atık Yönetimi” bölümünde yer alan Tehlikeli Atık İşleme Tesisi Teknik Uygunluk Raporu Formatına uygun olarak teknik uygunluk raporunu hazırlanarak Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izin ve lisansı başvurusu yapması gerekmektedir.

Atık İthalat, İhracat ve Transit Geçiş İşlemleri ile Ön Bildirim (Notifikasyon) Formu

Tehlikeli atıkların ithalat ve ihracatında Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 8’inci bölümü hükümleri uygulanmakta olup tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketinde ülkemizin de taraf olduğu Basel Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda, tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketinde Basel Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ekte gönderilen prosedüre uygun olarak Ön Bildirim (Notifikasyon) Formu kullanılarak Bakanlığımıza başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu form ve uyulması gereken prosedüre ilişkin bilgiler sol menüde “Güncel Belgeler > Atık Yönetimi” bölümünde yer almaktadır.

Atık İşleme Tesislerinin Kapatılması ve Kapatma Planı Formatı

Atık işleme tesislerinin kapatılmasına işletme sahibi tarafından karar verilmesi halinde Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kapatma planı hazırlanması gerekmekte olup söz konusu kapatma planına ilişkin olarak hazırlanan format yazımız sol menüde “Güncel Belgeler > Atık Yönetimi” bölümünde yer almaktadır.

Yorum Yap

Bilgilendirme e-postası almak için eposta listesine üye olun!

© 2022 Çevre Portal, Çevre İş ve Sosyal Ağı