Yeşil Yıldız Nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve “Sürdürülebilir Turizm” kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir «Çevre Etiketi» uygulamasıdır. 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) kapsamında verilmektedir.

Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?
-Su tasarrufu sağlamak
-Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak
-Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
-Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak
-Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak
-Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak
-Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek
-İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak
-Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
-İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
-Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
-Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir!

Yeşil Yıldız Belgesini Kimler Alabilir?
Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletme Belgesi almış tesisler, gerekli kriterleri sağladıkları takdirde “Yeşil Yıldız Belgesi” alabilirler.

Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hazırlanan dosya sunulur.
2- Dosya Bakanlık tarafından değerlendirilir.
3- Başvuru dosyası;
– Uygun bulunmaz ise gerekçeli olarak iade edilir.
– Uygun bulunur ise gün belirlenir.
4- Denetimde tebliğ kapsamı, kriterler ve puanlama esasları kontrol edilir.
5- Denetim sonucu yeterli puanı toplayarak uygun bulunan tesislere “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” (Yeşil Yıldız) düzenlenir.

Yeşil Yıldız Başvuru Dosyası İçeriği
• Başvuru dilekçesi.
• İşletmenin çevre politikası ve eylem planı, bu plan doğrultusunda yaptığı tüm faaliyetleri içeren raporlar.
• Tesiste eylem planını uygulayacak özel ya da tüzel kişiye ait bilgiler.
• Eylem planının uygulamasını temin etmek için personele verilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler, dokümanlar.
• Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idare yazısı.
• İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik yapıldığına dair kayıtlar, bakım raporları.
• İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri kullandığına ve izlediğine ilişkin raporlar (kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
• İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya
geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
• Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
• Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak.
• Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

Asgari Puan Tabloları

Tatil Tesisleri

Sınıfı Asgari Puan
5 Yıldızlı Tatil Köyü 330
5 Yıldızlı Otel 300
4 Yıldızlı Tatil Köyü 280
4 Yıldızlı Otel 230
3 Yıldızlı Otel 170
1 -2 Yıldızlı Otel-Diğer Konaklama Tesisleri 140

Şehir Tesisleri

Sınıfı Asgari Puan
5 Yıldızlı Otel 250
4 Yıldızlı Otel 200
3 Yıldızlı Otel 170
1 -2 Yıldızlı Otel-Diğer Konaklama Tesisleri 140

                                                                                                                                                         Ek-1

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN SINIFLANDIRMA FORMU  (YEŞİL YILDIZ-ÇEVREYE DUYARLI TESİS SİMGESİ)

 

TESİSİN ADI                                  : …………………………………………………………………

TESİSİN ADRESİ                          : …………………………………………………………………

TELEFON – FAKS                         : …………………………………………………………………

E-POSTA, İNTERNET SİTESİ    : …………………………………………………………………

MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI        : …………………………………………………………………

BELGE TARİH VE NO                 : …………………………………………………………………

BELGE SAHİBİ                              : …………………………………………………………………

MÜDÜR                                           : ………………………………………………………………….

ALINAN PUAN                              : ………………………………………………………………….

SINIFLANDIRMA FORMUNUN AMAÇ VE KAPSAMI

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılında Bakanlığımızca “Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası” başlatılmıştır.

Günümüzde, küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, çevre bilinci ve çevreye duyarlılık çalışmaları da önem kazanmaktadır. Dünyada yaşanan söz konusu gelişmelere koşut olarak, uluslar arası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınmış ve çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirilerek bu form hazırlanmıştır.

Bu form turistik konaklama işletmelerindeki çevreye duyarlı yapılaşmanın, işletmecilik özelliklerinin ve diğer yönleriyle çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yatırım ve inşaat aşamasında aranılan nitelikler, konaklama işletmesinin inşaat aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak tasarlanmasını, planlanmasını ve işletmeye açılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Form içeriğinde bulunan kriterler enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Bu form çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine ve formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır. Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir.

Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır.

Sınıflandırma Formunun Uygulama Esasları

1- Bu form turistik işletmelerin talebi üzerine uygulanacaktır.

2- Formun uygulanmasında, puanlar sıfırdan başlamakta olup, her kriter için azami puanlar belirtilmiştir.

3-Yıldızlı konaklama tesislerinin bu formda belirlenen asgari puanları aşması durumunda plaketlerinde sınıfını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. Ayrıca plaket üzerinde “Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer alacaktır.

4- Temel Kriterler: (Formda * işareti ile belirtilmektedir)

Bu formda yer alan ve aşağıda belirtilen temel kriterlerin yerine getirilmesi durumunda tesis değerlendirmeye alınacaktır.

  1. a) İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.
  2. b) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.
  3. c) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi.
  4. d) Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.
  5. e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması.
  6. f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması).
  7. g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması).
  8. h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması).

5- Çevreye duyarlı olarak faaliyet gösteren tesiste;

-İşletmenin çevre politikası ve eylem planına uygun olarak yaptığı tüm faaliyetlere ilişkin hazırlanan yıllık rapor,

-Bu formda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,

-Çalışan personelin çevreye duyarlılık konusunda eğitim programı, sertifikaları, personele ve müşterilere dağıtılan ve ilan edilen doküman,

-Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak,

güncelleştirilerek bir dosya halinde tutulur (Bu formda aranılan nitelikleri kanıtlayacak tüm doküman bu dosyada bulundurulur. Gerekli görülmesi halinde değerlendirme çalışması sırasında ilave evrak istenebilir).

A- GENEL YÖNETİM

    PUAN  
1*  İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması,

 

5 puan  
2*  Eylem planının uygulanması;
Uygulayacak özel bir yetkilinin olması (Konusunda eğitim almış, Çevre Mühendisi, Enerji Verimliliği Uzmanı, Biolog, Ziraat Mühendisi vb.), 10 puan
Bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması (İşletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte), 7 puan
3*  İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
4*  İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
5*  Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık olarak)  izlenmesi ve verilerin toplanması (Kapalı alan m² başına veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve dosya halinde saklanması), 5 puan
6  İşletmenin uluslararası kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olması (EMAS, ISO 14000, ISO 14001, Mavi Bayrak gibi),

(Her sertifika 3 puan, toplam 9 puanı geçemez)

Azami

9 puan

7  Tesise hizmet veren veya mal tedarik eden ana firmaların en az bir tanesinin çevre yönetim sertifikasına sahip olması (EMAS, ISO 14001 gibi), 3 puan
8  İşletmenin enerji ve su tüketimini hesaplamak ve izlemek için ilave sayaç ve ölçü aletleri kullanılması,

(Mutfak, çamaşırhane, konaklama üniteleri, bahçe, teknik üniteler vb. her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez)

Azami

6 puan

9  İşletmenin çevreye duyarlılık çalışmalarının ödül kazanması, (2 puan)
10  Yerel yönetim veya idareler veya yörede bulunan diğer tesislerle çevreye duyarlılık konusunda ortak çalışma ve etkinlikler düzenlemek, (5 puan)
11  Çevre koruma organizasyonlarına düzenli olarak katkıda bulunmak veya bu organizasyonlara düzenli olarak katılmak (Dernek, vakıf, vb.),

(Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez.)

Azami

6 puan

12*  Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması, (5 puan)  
13  Isıtma kazanının ve brülörün yılda en az bir defa periyodik olarak bakımının yetkili kişilere yaptırılması ve kazan bacasından açığa çıkan emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından ölçülüp raporlanması, (5 puan)  

 

B- EĞİTİM

 

14* İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi, (5 puan)  
15 Personelin olası su sızıntılarının belirlenmesi ve hemen önlem alınması konusunda eğitilmesi,

 

(2 puan)  
16 İşletme personelinin, deterjan ve dezenfektanları kullanırken paketlerinde veya kutularında önerilen kullanım miktarlarını aşmamaları ve kullanım yöntemleri konusunda eğitilmeleri, (2 puan)  
17 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların tasarruflu ve verimli kullanılması konusunda personele eğitim verilmesi, (2 puan)  
18 Misafirlere tesise gelişte, resepsiyonda çevreye duyarlılık politikası ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi, çevresel politika için destek istenmesi ve müşterilerin katılımının sağlanılması, (3 puan)  
19 Çocuk misafirlere yönelik çevreye duyarlılık konusunda eğitim ve etkinliklerin yapılması, (3 puan)  

C- TESİSİN YATAK ODALARINDAKİ DÜZENLEMELER

 

20 Misafirlere, odalarda kolayca görebilecekleri bir yerde çevreye duyarlılık çalışmalarının yazılı, görsel-işitsel olarak duyurulması (Gazete, dergi, broşür, kapalı devre kanal vb.), (2 puan)  
21 Misafirlerin, tesisin çevreye duyarlılık çalışmaları hakkında görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi (anket vb.), (3 puan)  
22 Soğutma ve havalandırmanın (klima vb.), pencere ve kapıların açılması durumunda otomatik kapanması, (4 puan)  
23 Soğutma ve havalandırma sistemlerinde otomatik kapatma bulunmayan tesislerde, müşterilere kapı ve pencerelerin açılması halinde, soğutma ve havalandırmanın kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, (1 puan)  
24 Odalarda elektrik sisteminin, müşteri odadan ayrıldığında otomatik olarak kapanması(Enerji tasarruf sistemi), (6 puan)  
25 Enerji tasarruf sistemi bulunmayan tesislerde, müşterilere odadan çıkarken elektrikli cihazların (televizyon, klima vb.) ve ışıkların kapatılmasını hatırlatan bilgilendirme, (1 puan)  
26 Odalarda ısıtma ve soğutmanın kontrollü olması,    
Merkezi kontrollü sistem (5 puan)
Bağımsız ayar sistemi (termostat) (3 puan)
27 Odada yer alan cihaz ve makinelerin(minibar, buzdolabı, tv, split klima vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması,

(Her biri 2 puan, toplam 6 puan)

Azami

6 puan

 
28 Oda aydınlatılmasında az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, (2 puan)  
29 Odalarda kullanılan cihazların (buzdolabı, minibar, vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, (2 puan)  
30 Misafir bulunmayan odalarda perde veya güneşliklerin kapalı tutulması, (1 puan)  
31 Duş başlıkları ve musluklarda, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi aşmayan ), (4 puan)  
32 Rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az su harcaması (Farklı miktarda su akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı rezervuarlar), (4 puan)  
33 Tüm banyolarda duş teknesi veya derinliği azaltılmış küvet kullanılması, (2 puan)  
34 Banyo ve tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda müşterilerin bilgilendirilmeleri, (2 puan)  
35 Misafirlerden, olası su sızıntılarını işletmeye bildirmelerinin istenilmesi, (2 puan)  
36 Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması,

 

 

(4 puan)  
37 Tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri, (2 puan)  
38 Tesiste sigara içilmeyen odalar;    
-Odaların en az %50 sinin sigara içilmez olması, (5 puan)
– Odaların en az %20 sinin sigara içilmez olması, (2 puan)
39 Yatak odalarında, atıkların ayrılması hakkında bilgilendirmenin yapılması, (2 puan)  
40 Aynı misafir için yastık kılıfı, çarşaf, nevresim ve havluların misafirlerin isteğiyle değiştirileceği konusunda bilgilendirilmeleri, (6 puan)  
41 Misafirlerin, konaklama işletmesine ve diğer turistik yerlere toplu taşım araçlarıyla en kolay nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri, (2 puan)  
42 Misafirlerin, çevre koruma tedbirleri, bio-çeşitlilik ve çevre hakkında bilgilendirilmesi, (2 puan)  

D-TESİSİN ÇEVREYE UYUMU, ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRİCİ DÜZENLEME VE ETKİNLİKLER

43  Tesisin emsalinin (Toplam inşaat alanının toplam arsa alanına oranı);
 0,20 veya daha az olması, (8 puan)
 0,30 olması, (6 puan)
 0,40 olması, (4 puan)
 0,50 olması, (2 puan)
44  Peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma, (5 puan)
45 Tesisi oluşturan yapıların görsel olarak doğa ile uyumlu olması, (5 puan)
46 Tesisin çevrede bulunan tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunmasına yönelik etkinlikler, (5 puan)
47 Çevrede bulunan vahşi veya evcil hayvanların korunması, sağlık, bakım ve beslenmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması, (2 puan)
48  Tesis bahçesinde, envanteri bulunan endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin bozulmaması için özen gösterilmesi, (2 puan)

E-EKOLOJİK MİMARİ

49  Tesisin mimari tasarımının özel (çevreye duyarlı) olması, (10 puan)
50 Tesisin mimari yapısının, konumunun ve yapı elemanlarının doğal havalandırmayı sağlayacak şekilde olması, (6 puan)
51  Tesisin ısı yalıtımının iklim şartlarına uygun, minimum enerji ile yeterli soğutma ve ısıtma imkânı sağlayacak şekilde olması, (5 puan)
52  Tesis dış cephesinde kullanılan camlar;
Yazın ısının içeri girmesini engelleyecek geçirgenliği kontrol eden, kışın ise ısı kaybını azaltan özel cam, (3 puan)
 Çift cam, (2 puan)
53  Bina dış cephesinde güneşi kontrol eden yapı elemanlarının bulunması, (2 puan)
54  Tesisin inşaatının yapılacağı arazinin amenajman planının yaptırılması, inşaat sırasında çevreye zarar verilmemesi için önlemlerin alınması, tesisin inşasında kullanılan yapı elemanları, malzemelerin çevreye duyarlı olanlarının seçilmesi ve yapılan çalışmaların belgelendirilmesi (Amenajman planı, film, fotoğraf vb. belge), (10 puan)
55  Tesisin çevreye en az zarar verecek şekilde yapılmış olması (ÇED Raporu istenir.), (2 puan)
56  Çevreye duyarlı boya- cila, kurşunsuz cam vb. kullanılması (Çevre etiketli), (Her biri 2 puan, toplam 4 puan) Azami

4 puan

F- ENERJİ

  1. a) Tesiste Enerji Verimliliği ve Tasarrufuna Yönelik Önlem ve Çalışmalar

 

57  Binaların giriş kapılarında rüzgarlık veya hava perdesi bulunması, (2 puan)
58 Tesisin genel mahallerinde ısıtma ve soğutmanın otomatik kontrollü (termostat) olması, (4 puan)
59 Tesiste kullanılan cihaz ve makinelerin (Isıtma kazanı (boiler), merkezi klima (Chiller vb), soğuk oda, dolap, çamaşır yıkama ve kurutma makinesi vb.) yüksek verimli ve az elektrik tüketecek teknolojide olması,

 (Her biri 2 puan, toplam 6 puanı geçemez)

Azami

6 puan

60 Tesiste az enerji tüketen aydınlatma elemanlarının kullanılması, (2 puan)
61 Tesisin iç ve dış aydınlatmasının, konunun uzmanı kişilerce hazırlanan proje doğrultusunda, mahal ve alanların kullanım amacına göre, gereği kadar yapılması, (4 puan)
62  Tesiste (Koridorlar, bahçe, teknik üniteler, personel mahalleri vb.) harekete veya ışığa duyarlı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, (4 puan)
63  Bahçe vb. açık alan aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma elemanlarının, ışığın gökyüzüne gitmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi, (2 puan)
64 Tesisin mutfak ve teknik bölümlerinde kullanılan cihazların (soğuk oda, buzdolabı motorları, merkezi klima cihazları vb.) yüksek verimle ve az enerji harcayacak şekilde; güneş ışığı, ısı kaynakları gibi etkilerden uzak ve cihazın havalandırması sağlanacak şekilde yerleştirilmesi, (5 puan)
65 Tesisin bütünü dikkate alındığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak frekans invertörü, ısı geri kazanım sistemi veya ısı pompası gibi yeni teknolojilerin kullanılması, ( Her biri 10 puan toplam 30 puan) Azami

30 puan

66  Tesisin sıcak su üretiminde eşanjör cihazının kullanılması, (2 puan)
67  Merkezi ısıtma sistemi olması, (2 puan)
68  Merkezi ısıtma sisteminin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi amacıyla, binanın bölümlere ayrılarak ısıtılabilmesi imkanı, (2 puan)
69  Tesiste elektrik, ısıtma ve soğutma sağlanmasında yeni teknolojilerin kullanılması;
 Trijenerasyon sistemi, (15 puan)
 Kojenerasyon sistemi, (10 puan)
70  Tesiste enerji kullanımında hibrit sistem bulunması, (5 puan)
71 Saunada zaman kontrol paneli bulunması, (2 puan)
72  Çamaşırların doğal yollarla kurutulması (Kapalı mahalde veya görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde açık alanda), (2 puan)
73  Genel mahallerde servis hazırlığı yapan personelin elektriği tasarruflu kullanmasını sağlayan aydınlatma donanımının bulunması, (2 puan)

 

  1. b) Tesiste Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Dalga Enerjisi, Biogaz vb. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı

 

74 Havaya fazla miktarda sera gazı veren kömür veya ağır petrol ürünleri (sülfür oranı %0,2’den fazla olan) gibi kaynakların enerji olarak kullanılmaması, (5 puan)
75  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlanması; (Enerjiyi sağlayan firmadan yenilenebilir enerjini kaynağını ve oranını gösteren bir yazının alınması halinde değerlendirilir)

(Yenilenebilir enerjinin tesis bünyesinde sağlanması halinde 2 puan ilave edilir)

   
 Kullanılan toplam elektrik miktarının tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 Kullanılan toplam elektrik miktarının %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
Kullanılan toplam elektrik miktarının %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 Kullanılan toplam elektrik miktarının %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, ( 2 puan)
76 Tesiste ısıtma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması

(Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);

  Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
  %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
  %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
77 Tesiste soğutma sisteminde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Deniz suyu, güneş vb. );
 Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)
78 Tesisin temiz sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması (Elektrik haricinde; Güneş paneli, jeotermal vb.);
 Tamamının yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (20 puan)
 %50 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (10 puan)
 %20 sinin yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (4 puan)
 %10 unun yenilenebilir enerji kaynağından sağlanması, (2 puan)

G-SU

 

79  İşletmelerin, yerel idareler tarafından hazırlanan su kullanma koruma planına uygun olarak su kullanması (Tesisin bu plana uygun olarak su kullandığına ilişkin ilgili idare yazısı aranır), (5 puan)
80  Genel ve personel duş ve tuvaletlerinde bulunan duş başlıkları ve musluklarında, akan suyun tasarrufuna yönelik özel armatürlerin kullanılması (Fotoselli, ayarlı, hava karışımlı başlıklı vb. su tüketimi dakikada 12 litreyi aşmayan), (2 puan)
81  Genel tuvaletler ve personel tuvaletlerinde rezervuarların her kullanımda 6 litre veya daha az su harcaması (Farklı miktarda su akışını sağlayan veya su akışını durdurabilen ayarlı rezervuarlar), (2 puan)
82  Genel duş ve tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda misafirlerin ve personelin bilgilendirilmeleri, (1 puan)
83  Genel tuvaletlerde çöp kutularının bulunması ve müşterilerin çöplerini tuvalet yerine çöp kutularına atması yönünde bilgilendirilmeleri, (1 puan)
84  Pisuvarlarda suyun akıtıldığı sistemin otomatik (fotoselli) olması, (2 puan)
85  Su kaçaklarının izlenmesi ve giderilmesine özen gösterilmesi, (2 puan)
86  Yeşil alanların gün ışığı etkili olmadan önce veya gün ışığı etkisini kaybettikten sonra sulanması, (2 puan)
87  Atık suların iyileştirilmesi;    
 İşletmenin merkezi arıtma sistemine bağlı olması, (4 puan)
 İşletmenin kendine ait atık su arıtma sisteminin bulunması (Mevzuata uygun kriterlere sahip olması ve kriterlere uygun çalıştığının belgelendirilmesi şartıyla), (2 puan)
88*  Atık su planı;    
   Konaklama işletmelerinin, yerel idarelerin hazırladığı çevreye duyarlı atık su planına uymaları, (4 puan)
 Yerel idare tarafından onaylanmış tesise ait çevreye duyarlı atık su planı olması (Yerel idarenin atık su planının olmaması halinde), (2 puan)
89  Yağmur sularının veya arıtılmış atık suların temizlik ve içme haricinde (bahçe sulaması ve/veya tuvalet rezervuarlarında) kullanılması,

 (Her biri 2 puan, toplam 4 puan)

Azami

4 puan

90  Deniz suyundan içme veya kullanma suyu elde edilmesi

(Yerel idarenin izni olması halinde),

(10 puan)
91  Su tasarruflu çamaşır ve bulaşık makinelerinin (Çevre etiketli) kullanılması, (4 puan)
92  Mutfakta ve bahçede kullanılan suların otomatik olarak kapanmasını sağlayan zaman ayarlı sistem, (2 puan)
93  Bahçe sulamasında, gereksiz su tüketimini engelleyen damlama, fıskiye vb. teknolojilerin kullanılması, (4 puan)
94  Golf sahaları, ormanlık alanlar gibi sulanması gereken geniş alanları bulunan tesislerde bilgisayar kontrollü özel sulama sistemlerinin kullanılması, (4 puan)  

H- DETERJANLAR, DEZENFEKTANLAR VE TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELER

95 Dezenfektanların hijyen gerekliliği halinde kullanılmaları, (2 puan)
96 Çevreye duyarlı deterjan ve dezenfektanların kullanılması (Çevre etiketli), (4 puan)
97 Yüzme havuzlarında uygun hijyenik sonuç için minimum miktarda dezenfektan kullanan otomatik dozaj sisteminin kullanılması, (4 puan)  
98 Uygun mahallerde kimyasal maddeler kullanılmaksızın temizlik yapılması (mekanik temizlik, mikrofiber vb.), (2 puan)  
99 Bahçelerinin organik tarım esaslarına uygun olarak düzenlenmesi ve bakımının yapılması, (2 puan)  
100 Haşere ile mücadelede insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaçların kullanılması veya doğal tedbirlerin (Sinek tutucu, yapışkanlı kağıt, balık vb.) alınması (2 puan)  

I- ATIKLAR

101  Artan sağlıklı günlük yiyeceklerin hayır kurumlarına (Bakım evleri, yurtlar, hayvan barınakları vb.) verilmesi, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, (5 puan)
102  Müşterilerin atıkları ayırabilmeleri için tesisin uygun yerlerinde yeterli kutu bidon sağlanması, (2 puan)
103  Personel tarafından zararlı atıkların (Yağ filtreleri, boya, florasan ampuller, toner, mürekkep, soğutma ekipmanları, piller, ilaçlar, tıbbi atıklar vb.) diğerlerinden ayrılması (Yerel idareden zararlı atıkların ayrıştırılması hizmetinin verildiğine ilişkin yazı alınır.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puan) Azami

10 puan

104 Atıkların personel tarafından çeşitlerine (plastik, kağıt, cam vb.) ayrılması (Ayrıştırılan atıkların yerel idare veya firmalarca değerlendirildiğinin tespiti halinde puan verilir), (Her biri 3 puan, toplam 9 puan) Azami

9 puan

105 Organik atıkların ayrılması ve değerlendirilmesi(kompost, biogaz vb.), (4 puan)
106  Yerel idare tarafından atıkların ayrıştırılması hizmeti verilmemesi halinde, yerel idarelere bu hizmetin verilmesi amacıyla talepte bulunulması, (2 puan)
107 Yerel idarelerin atıkları toplama imkânının bulunmaması halinde atıkların yerel idare tarafından uygun bulunan yerlere taşınması (Yerel idarenin konuya ilişkin yazısının bulunması halinde değerlendirilir.), (2 puan)
108  Genel duş ve tuvaletlerde, ortak alanlarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılmaması, (4 puan)
109  Tek kullanımlık içecek kutularının (teneke vb.) sunulmaması, bunun yerine cam şişe, postmix, premix vb. ürünlerin kullanılması, (4 puan)
110  Tek kullanımlık paketlerin (tereyağ, reçel, bal, peynir vb.) kahvaltı için kullanılmaması, (4 puan)
111 Yağ ayrıştırıcılarının tutucularının kullanılması, kullanılan yağların toplanması, mevzuata uygun bir şekilde imhası veya değerlendirilmesi, (5 puan)
112  Kullanılmış eşyaların ve malzemelerin satılması veya hayır kurumlarına bağışlanması, (2 puan)

J- DİĞER HİZMETLER

113  Yerleşim alanı büyük olan golf, tatil köyü vb. tesisler içerisindeki ulaşımın çevreye sera gazı vermeyen araçlarla sağlanması, (2 puan)
114 Misafirlerin kullanımı için bisiklet imkanının sağlanması, (2 puan)
115 Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının çevreye duyarlı tip kağıtlardan kullanılması, (4 puan)
116  Tesisin idari işlerinde kağıt tüketimini en aza indirecek elektronik yazışma, adisyon, fatura vb. sistemlerin kullanılması, (3 puan)
117  Tesiste çevre etiketli eşyaların kullanılması (yastık, çarşaf, masa örtüsü, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ampul, vb.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez) Azami

10 puan

118  Menüde belirtilen yemeklerden, en az iki çeşit yemeğin ve bir çeşit içeceğin organik tarım metotlarıyla üretilen ürünlerden hazırlanması, (2 puan)
119  En az iki yerel yiyecek ürününün kahvaltı ve öğünlerde sunulması, (2 puan)
120  Tesisin orman içinde veya yanında olması durumunda yangın için gerekli önlemlerin alınması (Gözlem, alarm, ihbar, gerekli cihazlar teçhizat, personelin eğitimi, yerel idare ile işbirliği), (5 puan)
121 Açık ve kapalı mahallerde gürültü kirliliği konusunda alınacak önlemler;
 Gürültüsüz cihazların kullanımı, (2 puan)
 Tesisat mahallerinin, müzik yayını yapılan mahallerin yalıtımının yapılması, (4 puan)
 İnsan sağlığına uygun desibellerde ses yayını yapılması, (2 puan)
 Gürültü kaynağının perdelenmesi, (4 puan)
122  Bu formda yer almayan, çevreye duyarlılık çalışmalarına ilave katkı sağlayan faaliyetler veya teknoloji, sistem veya cihazların kullanılması,

(Her biri 3 puan, toplam 9 puanı geçemez)

Azami

9 puan

 

 

 

 

 

ASGARİ PUAN TABLOLARI

 

TATİL TESİSLERİ

 

SINIFI

ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
 

5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ

 

330
 

5 YILDIZLI OTEL

 

300
 

4 YILDIZLI TATİL KÖYÜ

 

280
 

4 YILDIZLI OTEL

 

230
 

3 YILDIZLI OTEL

 

 

170

 

1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ

140

ŞEHİR TESİSLERİ

 

SINIFI

ASGARİ PUAN ALDIĞI PUAN
 

5 YILDIZLI OTEL

 

250
 

4 YILDIZLI OTEL

 

200
 

3 YILDIZLI OTEL

 

 

170

 

1 -2 YILDIZLI OTEL-DİĞER KONAKLAMA TESİSLERİ

140

              ………………………………………………………………………………………………………….. isimli tesis, …………………………………. tarihinde yapılan çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için sınıflandırma formu uygulamasında, ………….. puan almıştır.

Arz olunur.

Dilekçe Örnekleri

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesis Listesi

Çevreye Duyarlı Tesis Listesini “Turizm İşletme Belgeli Tesisler” Linkindeki listede bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,546BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
202TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...