Küresel Isınma Nasıl Gerçekleşir ve Buna Hangi Gazlar Neden Olur

0
1434
Küresel Isınma
Küresel Isınma

Küresel Isınma ve Neden Olan Gazlar;

CO2 (%82),
N2O Diazot Mono Oksit,

CH4 Metan,
CFC Klorofloro Karbon,
O3 Ozon (yeryüzü sıcaklığını belirli bir derecede kalmasını sağlar.),
SF6 Kükürt Hekzaflorür,
CO Karbon Monoksit.

Küresel Isınma Nasıl Gerçekleşir?

Sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının artması sonucu yeryüzü sıcaklığının yapay olarak yükselmesi durumudur.  Sera gazları, yerküre yüzeyinden yansıtılan, kızıl ötesi radyasyonu hapsedip, bu ışınların uzaya kaçmasını önleyerek, gezenimizin enerji dengesini bozmakta ve yüzey ısısının  yükselmesine neden olmaktadır. Bu etkiye sera etkisi denir.

Küresel Isınmaya Neden Olan Gazların Kontrolü;

1- Yakma Öncesi
2- Yakma Esnasında
3- Baca Gazı Kontrolü

1- Yakma Öncesi

Kirletici özelliği yüksek olandan düşük olan yakıtlara geçmek (Kömürden, doğal gaza geçmek gibi.). Doğal gaz kömürden daha temiz bir yakıttır ama onunda NOx salınımı vardır. Yanma sırasındaki NOx çıkışı yanma odasının sıcaklığı ve yanma ürünlerinin soğuma hızıyla değişir.
Emisyon düzeyi > Yakma Ünitesinin büyüklüğüne ve işletme koşullarına bağlıdır.
Zeldovich Mekanizması; Yanma esnasında NOx‘in nasıl oluştuğunu açıklayan mekanizmadır.

Kaynak:https://goo.gl/images/5HGvb9

2- Yakma Esnasında Kontrol

Yakma esnasında bir takım kirleticiler oluşur.

a) Toz kontrolü; Baca sistemlerinde ızgaranın altından su geçen bir sitemle (kuru ve ıslak ızgara sitemi).

b) CO Kontrolü; Hava/yakıt aranı (tam yanma) ayarlanarak sağlanır.

Zengin Karışım > Yakıt oranı fazla hava oranı düşük.

Siyah Duman > Yanmış partikül madde, CO.

Fakir Karışım > Hava gereğinden fazladır.

c) SO2; kontrolü; Yanma prosesine SO2; tutan madde ilavesi ile yapılır.  SO2;  asittir, bazik madde ile tutulabilir. Rejenere edilebilecek uygun madde aranır. Sönmüş ve sönmemiş kireç ilave edilir.

Sönmüş Kireç > CaOH Kalsiyum Oksit,

Sönmemiş Kireç > CaOH Sönmüş Kireç su ilavesi ile elde edilir, Kalsiyum hidroksit tir. SO2; tutumu için genelde Kalsiyum hidroksit kullanılır. Kireç çok eklenirse SO2; ve CO2 tutar ama re-jenerasyonu zordur ayırmak için ısıtılması gerekir.

CaOH veya CaCO3 kullanılır. Dezavantajı;

1- Baca gazındaki toz konsantrasyonu artar,

2- Yakma fırınının içi çok sıcak olduğu için iyi verim elde edilemez (%40-45’lik verim).

d) NOx Kontrolü; Sıcaklık kontrol edilerek yapılır. Çok yüksek sıcaklık oluşumunun sınırlandırılması gerekir. Buda yakma sistemine kademeli olarak hava yada yakıt verilmesiyle gerçekleştirilir.

*Yakma öncesi ve yakma esnasındaki kontrol çok etkili değildir. Daha çok baca gazında kontrol etkilidir.

3- Baca Gazında Kontrol

Baca gazındaki gaz ve tozların tutulmasıdır. Partikül > Hava (akışkan) içindeki toz ve sıvı zerreciklerine  verilen ortak isimdir. Partiküller;

a) Çöktürülecek

b) Santrifüj etkisiyle

c) Filtre edilerek (sıvı ile yıkanarak)

d) Elektrostatik kuvvet etkisiyle giderilebilirler.

Bu yöntemler giderim verimi ve ilk yatırım maliyetleri, işletme maliyetlerine göre giderilir.

Uygun Sitem Seçim Faktörleri

  • Atık gazdaki partikül konsantrasyonu,
  • Giderilecek partikül konsantrasyonu (mg/m3),
  • Giderilecek partikül boyut aralığı,
  • Atık gazın debisi,
  • Kabul edilebilir partikül emisyon hızı (kg/saniye)

Kütlesel Akış Hızı = m = C X Q

mg/m3 > m3/sa > mg/sa > kg/sn

İşlem Sıralaması

1)Önceden verilen atık gaz debisine ve bu gaz içindeki  partikülü giderilecek sisteme karar verilir.
2)Maliyet  analizi yapılır.
3)İşletme maliyeti göz önüne alınarak nihai sisteme karar verilir.