Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay İşlemleri

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ülkedeki su kaynaklarının korunması, ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimini sağlayacak, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi hedefiyle, 2013/4 sayılı Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi yayınlanmıştır.

Yayınlanan bu genelge ile 02.04.2013 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan arıtma tesisi sahipleri veya mevcut atıksu arıtma tesisinde proses revizyonuna gidecek olan faaliyet sahiplerinin Atıksu Arıtma Tesisleri ile ilgili projelerini söz konusu genelge (2013/4) hükümlerine göre hazırlatarak ilgili mercilerden onay almak zorundadırlar. 2013/4 sayılı genelgenin yayın tarihinden önce kurumumuza başvurmuş faaliyet sahiplerinin Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili proje onayları ise başvuru tarihi itibariyle yürürlükte olan genelge hususları dikkate alınarak ilgili birim tarafından incelendikten sonra kurumumuzca onayı yapılacaktır.

Söz konusu genelge doğrultusunda atıksularını arıttıktan sonra kanalizasyona deşarj edecek olan işletmelerin projelerin onaylanması yetkisi Belediye sınırlarında Büyükşehir Belediyelerine aittir. Büyükşehir Belediyeleri ise bu yetkiyi, genellikle Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerine devretmiştir. Bu doğrultuda, Genel Müdürlükleri bünyesinde AAT Proje Onaylama Birimleri bulunmaktadır.

A- Projeyi Hazırlayan Firmanın Uyması Gereken Yükümlülükler

Proje Firması Özellikleri

 1. AAT projelerini hazırlayan yerel mühendislik ve mimarlık firmalarının 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda;
  • Başvuruyu yapan gerçek veya tüzel kişi ve kurumların ilgili meslek odalarından Serbest Mühendislik Müşavirlik Belgesi (SMMB) ve/veya Büro tescil Belgesi (BTB) almaları,
  • Projede yer alan mühendislerin 15.05.2001 tarih B.05.0MAH.0.65.00.02/80561 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yazılarına istinaden oda üyesi olmaları (bu nedenle oda kimlik kartlarının fotokopilerinin dosyada yer alması) zorunludur.
 2. Projeyi hazırlayan firmada yürürlükteki proje onay genelgesi içeriğinde belirtilen, çalışması gereken minimum teknik personeli bulundurması gerekmektedir.

B- Projenin Hazırlandığı İşletmeye Göre Dikkat Edilecek Konular

 1. Onaya sunulacak projeler; bir mühendis koordinatörlüğünde, atıksu sektöründe biri üç yıl tecrübeli iki çevre mühendisi ile tip ve büyüklüğe göre, proje onay biriminin uygun göreceği ilgili mühendislik dallarına mensup, bir mühendis olmak üzere en az üç mühendis ( proje koordinatörü hariç ) tarafından hazırlanmalıdır. Proje koordinatörünün; firma bünyesinde tam zamanlı çalışan ve atıksu sektöründe en az beş yıl tecrübeli çevre mühendisi olması gerekmektedir.
 2. Proje türü ve saha özelliklerine göre projede sunulanlara ilaveten Daire Başkanlığımızca Makine, Kimya, İnşaat, Jeoloji Mühendislik çalışması istenmesi durumunda firma tarafından istenen çalışmanın yapılması zorunludur.
 3. Firmada proje türüne göre istenilen diğer meslek gruplarından herhangi biri yok ise, taraflar (firma– teknik eleman) arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/4 Sayılı genelgesi hükümlerinin uyulacağını belirten bir sözleşme yapılması koşulu ile dışarıdan hizmet alımı yapılması mümkündür.

C- Genel Yükümlülükler

 1. AAT Projesini hazırlayan teknik elemanların, proje dosyası içerisinde yer alan mesleği ile ilgili kısım ve çizimlerde adı soyadı ve imzaları ile proje dosyasındaki ilgili sayfalarda imzalarının bulunması gereklidir.
 2. AAT Projesini hazırlayan firmanın sorumluluğu, projenin hazırlanmasıyla başlayıp Deşarj İzin Belgesi alınmasından sonra bitecektir. Bu süre zarfında firma değişikliği gündeme gelirse, tüm sorumluluk yeni firmaya ait olacaktır. İnşaat aşamasında onaylı proje üzerinde yapılacak tüm değişiklikler firma tarafından gerekçeli raporla birlikte Genel Müdürlüğümüze bildirilecek ve “uygundur” görüşümüz alınacaktır.
 3. Firmanın AAT için Deşarj İzin Belgesini proje hatasından dolayı alamaması durumunda, proje firması ile projede imzaları olan teknik elemanların diğer proje sunumları 1 yıl süre ile değerlendirilmeyecektir.
 4. Onaylanan AAT Projelerinin gerekli deşarj kriterlerini sağlayamaması durumunda sorumluluk projeyi hazırlayan firma ve/veya inşaatı yapan işletmeye ait olacaktır
 5. Genel Müdürlüğümüz gerek duyduğu takdirde, proje onayı öncesinde ilgili firmadan projenin sunumu, savunması ve uzman incelemesi isteyebilir. Tüm bu işlemler için doğacak her türlü giderler müessese sahibi (işletme) tarafından karşılanacaktır.Sektör belirlemesi yapılamayan ve/veya Genelge Ek1 ve Ek 2’ de yer almayan işletmeler için Bakanlık görüşü alınarak hareket edilecektir.

ARITMA  SONRASINDA  KANALİZASYONA  DEŞARJ  YAPACAK İŞLETMELER İÇİN PROJE SUNUMU VE ONAYI ESASI:

Kanalizasyon sistemine deşarj yapan ve Genelge Ek.1 ve Ek.2’de yer alan tüm işletmelerin atıksu arıtma tesisi projeleri Söz konusu Genel Müdürlüğün Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde onaylanacaktır. Yönetmeliğimize göre, arıtma tesislerinin atıksu parametreleri, Madde 15 Tablo 1’de verilen üst sınır değerlerini sağlayacak şekilde projelendirilmesi esastır. Projesi değerlendirilecek firmaların Yetkili Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Kanalizasyonuna bağlı olması ve kanalizasyona bağlı olduklarını gösteren belgeyi ilgili kurumdan almaları gerekmektedir.

PROJE ONAY DOSYASI VE ONAY BİLDİRİMİ:

 1. Proje Onay başvuruları Söz konusu Su ve Atık Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı’na bir üst yazı ve ekinde genelge doğrultusunda hazırlanan dosya ile yapılacaktır.
 2. Proje onay dosyaları 3 nüsha olarak hazırlanıp teslim edilecektir. Dosya içerisinde proje başvurusunun CD ortamına alınmış halinin bulunması gereklidir. Dosya, bölüm ayraçları bulunacak şekilde düzenlenecektir.
 1. Proje Onay Başvuruları 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru dosyalarında Su ve Atık Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığınca tespit edilen ve firma tarafından tamamlanması istenen eksik evrakların firma tarafından tamamlanması zorunludur. Eksik evrakların tamamlanma süresi (firmaya eksik evrak bildirimi-firmadan eksik evrakların Daire Başkanlığımıza teslimi) başvuru sonuçlandırma süresine dahil değildir. Firmadan istenilen evraklar 2 ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde proje onayı başvurusu olumsuz olarak değerlendirilecek ve işlemden kaldırılacaktır.
 2. Üst yazı ekinde hazırlanacak dosya eki içeriği şöyle olmalıdır:
  1. İçindekiler Bölümü (Dosya içeriği belirtilecektir.),
  2. AAT Proje Onay Başvuru Formu
  3. Ücret Ödenmesi
  4. Genelge Ek 5’ta yer alan İş Bitirme Belgeleri, Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, Büro tescil belgesi ve/veya Serbest Meslek Müşavirlik Hizmet Büroları tescil belgesi, projede imzası bulunan şirket çalışanlarına ait sigorta belgeleri (SSK Dönem Bordroları 4 aylık),
  5. AAT Proje dosyasında 2013/4 sayılı genelgeye göre istenen diğer bilgi ve belgeler,
 3. Eksiklikleri tamamlanan proje dosyaları eksikliklerin tamamlandığını belirten bir üst yazı ile birlikte 3 nüsha halinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Benzer Yazılar

Yorumlar

SosyalMedyada Biz

1,546BeğenenlerBeğen
320TakipçilerTakip Et
202TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

Çevre Politikaları

Çevre politikaları ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyleri ile değişiklik gösterse de küresel çevre politikaları ve uluslararası sözleşmeler bu politikalarda etkilidir. Bu durumda...

Yerli Otomobil Fabrikasının ÇED Raporu Tamam

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde...

Tarımda Dron Teknolojisi

Günümüzde hemen hemen tüm sektörlerde dron kullanımı hızla artıyor, ancak tarım endüstrisinde dron kullanımı da çok yeni bir sektör. Bazı uluslararası...

Covid-19 Salgını Tonlarca Tıbbi Atığa Neden Olmakta.

Bu süreçte sağlık çalışanları da kişisel koruyucu ekipmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde Covid-19 hasta sayısının artması ile bu hastalar...

Karacabey Longozu

Marmara denizinin güney kısmında yer alan ve bu denize dökülen akarsuların birleşmesi ile oluşan Susurluk Irmağı Bursa ilimizin Karacabey İlçesine bağlı Yeniköy...